"Dành tâm sức đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo"

13:03, 17/05/2021 [GMT+7]
.
 
Bà: HỒ THỊ LAN ANH        
 
Sinh ngày: 9.3.1988
 
Dân tộc: Cor
 
Quê quán: Xã Trà Tây, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
 
Nơi ở hiện nay: Xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
 
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông học
 
Lý luận chính trị: Trung cấp
 
Chức vụ hiện tại: Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Trà Bồng.
 
Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời tôi cũng ý thức được nhiệm vụ, trách nhiệm rất quan trọng đối với bản thân. Vì HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.
 
Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn, hạn chế của tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh của tỉnh nói chung và huyện Trà Bồng trong nhiệm kỳ qua, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện chương trình sau:
 
Thứ nhất, tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề ra các chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế phù hợp với tình hình chung của huyện. Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách mới nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân.
 
Thứ hai, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu HĐND. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí của công; không quan liêu, hách dịch, không làm những công việc pháp luật không cho phép. Nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri.
 
Thứ ba, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh góp ý cho tỉnh có những Nghị quyết sát hợp với những vấn đề bức xúc của cử tri như: Phát triển nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông thôn, vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề an sinh xã hội…
 
Là người dân tộc thiểu số, tôi sẽ dành tâm sức đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phối hợp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021- 2030.
 
Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy cải cách hành chính: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, phục vụ nhu cầu của người dân. Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua việc thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Giảm nghèo bền vững; chính sách nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục - đào tạo; chính sách về việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên, các chính sách về an sinh xã hội..../.
 
.