Video: Bình Hải chạm đích xã nông thôn mới

08:04, 14/04/2022
.