Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa toàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025
11:15 | 25/09/2022
(Baoquangngai.vn)- Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1273/QĐ-UBND về kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.
.
.