Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bãi bỏ 05 VBQPPL
14:03 | 27/09/2022
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
.
.