Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nghề giáo
13:06 | 31/08/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá. Trong đó, có quan điểm, tư tưởng về đạo đức nghề giáo. Thực hiện chủ trương của Đảng coi "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", hơn bao giờ hết, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nghề giáo là vấn đề rất cần thiết hiện nay.
.
.