Cập nhật lúc: 16:28, 01/04/2017 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong ngành hải quan


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện quyết định của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Quảng Ngãi đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, nhằm tạo sự chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; hiện đại hóa hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch và thực hiện TTHC.

Theo ông Huỳnh Văn Cường- Trưởng phòng Nghiệp vụ (Cục Hải quan Quảng Ngãi), việc triển khai CCHC còn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016, 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

-PV: Ông có thể cho biết nhiệm vụ cụ thể về cải cách TTHC năm 2017 của Hải quan Quảng Ngãi?

Ông Huỳnh Văn Cường: Yêu cầu đặt ra trong CCHC năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh là, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện hiệu quả. Trong đó, thực hiện 100% thủ tục hải quan điện tử thông quan tự động qua hệ thống VNACSS/VCIS; đẩy mạnh công tác kiểm soát TTHC và kiểm tra việc đánh giá thực hiện TTHC tại đơn vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; lồng ghép, kết hợp các nội dung CCHC với việc kiểm tra thực hiện và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi nhiệm vụ công vụ và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan để cộng đồng doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện.

Theo đó, chúng tôi tiếp tục triển khai TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đúng quy định, lộ trình triển khai của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan. Công chức trực tiếp giải quyết TTHC không được yêu cầu đối tượng nộp thêm giấy tờ, hồ sơ, lệ phí ngoài quy định. Kiên quyết loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công của hải quan.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc Quy chế Kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan hải quan. Duy trì tổ chức và tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn, nhằm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, tháo gỡ ngay những vướng mắc; rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung TTHC có liên quan đến thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện dịch vụ công...

-PV: Trong CCHC, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đóng vai trò hết sức quan trọng, công tác này được Cục Hải quan thực hiện như thế nào?

Ông Huỳnh Văn Cường: Cục Hải quan sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo chuyên sâu lĩnh lực chuyên môn nghiệp vụ như công tác xác định trị giá, phân tích phân loại, xuất xứ, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro cũng như tiếng Anh chuyên ngành. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và các bản mô tả công việc từng vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm của Tổng cục Hải quan.

Cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, sẽ tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. ẢNH: PV
Cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, sẽ tạo thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa. ẢNH: PV


Chúng tôi cũng sẽ thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, hợp đồng lao động dựa trên năng lực, hiệu quả công việc, làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp, khen thưởng kỷ luật. Quá trình xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngành hải quan sẽ tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị  số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi...

Đặc biệt, toàn ngành thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2435/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về quy định trách nhiệm của công chức hải quan khi thực hiện nghiệp vụ hải quan; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra, kiểm tra công vụ... nhằm đánh giá việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của công chức, đảm bảo thực hiện tốt Tuyên ngôn phục vụ khách hàng là  “Chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả”.

-PV: Còn vấn đề hiện đại hóa hành chính của ngành hải quan?

Ông Huỳnh Văn Cường: Toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACSS/VCIS, thu thuế điện tử, thủ tục xuất nhập cảnh điện tử... và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý của đơn vị. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, bao gồm: Hệ thống mạng, trang thiết bị bảo mật, máy tính, máy in, thiết bị khác đảm bảo đáp ứng nhu cầu quản lý hải quan tại đơn vị an ninh, an toàn 24/7, 24/24; duy trì vận hành có hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các chương trình ứng dụng nghiệp vụ khác.

Chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả việc thu nộp ngân sách theo phương thức điện tử với các cơ quan quản lý và các ngân hàng đã ký thỏa thuận hợp tác; thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, dịch vụ công trực tuyến TTHC  mức độ 3, 4 theo lộ trình và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đắc lực cho các nghiệp vụ của ngành...


THANH TOÀN  
(thực hiện)

.
.