Tập trung thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 14:20, 12/04/2013 [GMT+7]
.

(QNg)-Đó là nội dung trao đổi của đồng chí Lữ Ngọc Bình- Chánh Thanh tra tỉnh với phóng viên Báo Quảng Ngãi về nhiệm vụ chủ yếu của ngành thanh tra tỉnh trong năm 2013.

*PV: Xin đồng chí cho biết nội dung thanh tra chủ yếu của ngành thanh tra tỉnh trong năm 2013.

*Đồng chí Lữ Ngọc Bình: Năm 2013, ngành thanh tra tỉnh sẽ tiến hành 207 cuộc thanh tra trong các lĩnh vực: Chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý sử dụng đất đai ở cấp xã, huyện; tài chính ngân sách; chế độ chính sách cho người có công; đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch nông thôn mới... Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 9 cuộc thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và quản lý tài sản tại doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh. Ngoài ra, các cơ quan thanh tra còn phải thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

*PV: Để thực hiện có hiệu quả công tác năm 2013, Thanh tra tỉnh có những chỉ đạo nào thưa đồng chí?

*Đồng chí Lữ Ngọc Bình: Thanh tra tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các mặt công tác sau:
Tập trung thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Hướng dẫn pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ về công tác khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng cho cấp huyện, xã. Phấn đấu đến 30/6/2013 hoàn thành việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đến thời điểm này đã tập huấn xong cho các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi.

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế cho quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007 của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh để góp phần theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng đối với giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được tốt hơn. Vì xét cho cùng thì hầu hết các quyết định hành chính xác lập quyền, lợi ích của hộ gia đình, cá nhân đều do Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành nên việc phòng ngừa nguyên nhân phát sinh khiếu nại và giải quyết tốt khiếu nại ngay từ đầu là ở cấp huyện.

*PV: Là cơ quan được UBND tỉnh giao theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân có hiệu lực pháp luật, đồng chí có đánh giá thế nào về việc chấp hành của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan?

*Đồng chí Lữ Ngọc Bình: Việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra cũng như quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa quyết định hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thanh tra tỉnh xác định đây là vấn đề cực kỳ quan trọng của ngành. Năm 2012, các kết luận, kiến nghị của thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đều được đối tượng thanh tra thống nhất cao, thực hiện đầy đủ về thu hồi tiền sai phạm, chấn chỉnh công tác quản lý và kiểm điểm làm rõ trách nhiệm dẫn đến sai phạm. Chuyển biến này có sự tác động tích cực của việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và chủ trương tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Tỉnh uỷ. Thanh tra tỉnh cũng tăng cường trách nhiệm xem xét, đảm bảo chất lượng các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sai phạm phát hiện qua thanh tra  và đôn đốc nhắc nhở thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, một số kết luận, kiến nghị thanh tra và một số quyết định giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai ban hành trước đây còn tồn đọng. Nguyên nhân chủ yếu thuộc về trách nhiệm của đối tượng phải thực hiện, trách nhiệm của cơ quan thanh tra. Mặt khác, do bất cập trong việc thực hiện cơ chế xử lý. Chậm ban hành quy định cụ thể về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện (Chính phủ mới ban hành trong tháng 3/2013)... Thời gian đến ngành thanh tra sẽ phối hợp với cơ quan báo chí công khai kịp thời kết quả thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và tuyên truyền để nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của tổ chức và cá nhân.

*PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Phú Đức (thực hiện)
 

.