,
Cập nhật lúc 15:54, Saturday, 17/11/2012

Đồng chí Lê Thị Kim Thùy - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh:

Sau kiểm điểm, tạo bước chuyển về chất trong công tác xây dựng đảng


(QNg)- Nghiêm túc, thẳng thắn góp ý xây dựng và cầu thị tiếp thu sửa chữa khuyết điểm... là điều đáng ghi nhận trong quá trình kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng chí Lê Thị Kim Thùy - Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh cho biết một số kết quả của đợt kiểm điểm này tại đơn vị.    

*P.V: Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối DN trong kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4?

*Đ/c Lê Thị Kim Thùy: Chúng tôi xác định, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là bước đầu tiên có ý nghĩa quyết định thắng lợi việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ Khối DN. Trước  khi bước vào kiểm điểm, chúng tôi đặt ra một số yêu cầu sau:


Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, mỗi đồng chí UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc kiểm điểm theo 3 nội dung được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó, đối với khuyết điểm, cần đánh giá chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là những khuyết điểm kéo dài nhiều năm liền chưa được khắc phục.

Để việc kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực sự nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 26/9/2012, Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 567a-CV/ĐUK để từng đồng chí trong Ban Thường vụ quán triệt sâu sắc hơn 12 vấn đề biểu hiện của kiểm điểm không đạt yêu cầu. Ngoài ra, Thường trực Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các Ban của Đảng ủy Khối gửi báo cáo giải trình những vấn đề mà tổ chức, cá nhân góp ý cho tập thể Ban Thường vụ đến từng đồng chí UV Ban Thường vụ để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến phát biểu, làm rõ thêm những vấn đề mà báo cáo kiểm điểm chưa nêu hoặc nêu chưa đầy đủ...

*P.V: Qua kiểm điểm, những khuyết điểm nào của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  được chỉ ra rõ nhất?

*Đ/c Lê Thị Kim Thùy: Đối với tập thể Ban Thường vụ, chúng tôi đã thẳng thắn nhìn nhận một số khuyết điểm, tồn tại, hạn chế sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chưa tạo được sự gắn kết, hợp tác vì sự phát triển chung của các doanh nghiệp trong khối...
Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng có mặt chưa đạt so với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói chung chưa toàn diện về nội dung; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, người lao động chưa kịp thời.


Trong tổ chức thực hiện một số nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy hiệu quả chưa cao, một số giải pháp đề ra chưa phù hợp, chưa sát với tình hình thực tế của doanh nghiệp; có những chỉ thị, nghị quyết không sơ kết, tổng kết từ các tổ chức cơ sở đảng đến Đảng bộ Khối...

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nên việc cụ thể hóa nội dung "làm theo" chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa chú trọng chỉ đạo tiếp tục xây dựng và giữ vững danh hiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các tổ chức cơ sở đảng.


Một số đồng chí trong Ban Thường vụ chưa thể hiện vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, chưa thật sự đề cao trách nhiệm trong nghiên cứu, đề xuất để tham mưu với Ban Thường vụ trong việc xác định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể... Một số đồng chí UV Ban Thường vụ vẫn còn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, thể hiện qua tính chiến đấu chưa cao; nể nang, xuê xoa trong công tác đánh giá cán bộ; ít tham gia góp ý những tồn tại, yếu kém đối với đồng chí mình; chưa tích cực tham gia công tác lãnh đạo tư tưởng...

*P.V: Một trong những nội dung kiểm điểm là công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; ở lĩnh vực này Đảng ủy Khối DN rút ra được điều gì?

*Đ/c Lê Thị Kim Thùy: Chúng tôi xác định đây là một khâu then chốt. Vì, cán bộ được xem là "cái gốc của mọi công việc". Trong kiểm điểm tập thể cũng như từng thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, chúng tôi đã dành thời gian phân tích, mổ xẻ sâu vấn đề này.

Về ưu điểm, trong những năm qua Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN đã triển khai công tác quy hoạch cán bộ tới cấp cơ sở trực thuộc và thường xuyên thực hiện đúng quy trình công tác quy hoạch cán bộ của cấp mình.


Đối với doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, nhìn chung cấp ủy đã chủ động giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc những đảng viên, người lao động có năng lực, có uy tín tham gia vào các chức danh lãnh đạo và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, cấp ủy cơ sở đã phối hợp với giám đốc thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ và không ngừng đào tạo, bồi dưỡng nâng cáo trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ cạnh tranh và hội nhập...

Về khuyết điểm, công tác cán bộ có nhiều mặt còn bị động. Công tác quy hoạch cấp ủy cơ sở và cán bộ đoàn thể các cấp trong Đảng bộ làm chậm và chưa làm được ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc doanh nghiệp tư nhân. Công tác đánh giá cán bộ còn tình trạng nể nang; vai trò, trách nhiệm của một số đồng chí trong Ban Thường vụ chưa cao, có công việc giải quyết không đến nơi đến chốn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ chưa được quan tâm đúng mức nên còn hụt hẫng, chắp vá, nhất là ở cơ quan Đảng ủy Khối...

*P.V: Định hướng chung trong khắc phục khuyết điểm, tồn tại đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sau kiểm điểm?

*Đ/c Lê Thị Kim Thùy: Chúng tôi phấn đấu xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường tư tưởng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, đủ sức lãnh đạo bảo đảm cho mọi hoạt động của doanh nghiệp theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng đoàn thể vững mạnh, doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững. Toàn Đảng bộ sẽ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ là hạt nhân của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở định hướng chung đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN đã đề ra biện pháp khắc phục những khuyết điểm, tồn tại của tập thể Ban Thường vụ và của từng đồng chí UV Ban Thường vụ nhằm tạo bước chuyển về chất trong xây dựng Đảng bộ Khối DN...


THANH TOÀN (thực hiện)
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201211/Sau-kiem-diem-tao-buoc-chuyen-ve-chat-trong-cong-tac-xay-dung-dang-2200683/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,