,
Cập nhật lúc 10:18, Friday, 20/07/2012

Ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng Kiểm soát chi Ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi:

Phấn đấu giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn năm 2012


(QNg)- Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu trên đòi hỏi có sự chỉ đạo chặt chẽ của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành liên quan, sự nỗ lực lớn của các chủ đầu tư và cán bộ, nhân viên Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi...

P.V: Ông có thể nêu vài con số về kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2012?

Ông Nguyễn Văn Nam: Kết quả giải ngân vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đến cuối tháng 6 năm 2012 của Quảng Ngãi gần 1.130 tỷ đồng, đạt khoảng 40% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương (NSTƯ) 182 tỷ đồng, đạt 42,35%; vốn  ngân sách địa phương (NSĐP) 948 tỷ đồng, đạt 39,71%; nguồn vốn khác 37 tỉ đồng, đạt 36%; vốn trái phiếu Chính phủ 46 tỷ đồng, đạt 54%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 19 tỷ đồng, đạt 14%.  
P.V: Như vậy, tiến độ giải ngân chậm, vì sao?

Ông Nguyễn Văn Nam: Nguyên nhân năm nay giải ngân chậm so với kế hoạch vốn là do cơ chế giải ngân năm 2012 thực hiện theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) và vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP). Theo đó, đối với các nguồn vốn NSTƯ bổ sung có mục tiêu cho NSĐP và vốn TPCP phải kèm ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính về nguồn vốn và tổng mức vốn của các dự án, do đó phải chờ ý kiến thẩm định, nên ngay từ đầu năm chưa giải ngân được nguồn vốn này.

Về tạm ứng vốn đầu tư XDCB, mức vốn tạm ứng của các hợp đồng thực hiện trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án. Mức vốn tạm ứng này chỉ bằng 20% so với Thông tư số 86/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN quy định ứng tối đa là 50% hợp đồng.
Một số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, xã các năm trước chưa thực hiện nghiêm túc về thời gian phê duyệt dự án theo quy định (trước ngày 31/12 năm trước năm kế hoạch), năm 2012 tiếp tục phê duyệt dự án sau thời gian quy định nên không được thanh toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2012 các chủ đầu tư tập trung chủ yếu cho công tác thanh toán thu hồi tạm ứng của các năm trước theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài ra, một số dự án do vướng đền bù giải phóng mặt bằng (ĐBGPMB) không thể thi công; một số dự án có khối lượng nhưng BQLDA chậm làm thủ tục thanh toán; do giá cả biến động nên một số nhà thầu chưa thanh toán khối lượng hoàn thành để chờ điều chỉnh giá...


Riêng vốn CTMTQG, Trung ương chưa quy định cụ thể về thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư. “Các dự án khởi công mới trong năm 2012 chỉ được thanh toán vốn khi có quyết định đầu tư trước ngày 31/12/2011 và quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/03/2012”. Do đó, các dự án thuộc nguồn vốn này có quyết định đầu tư sau ngày 31/12/2011 phải chờ ý kiến của Trung ương.

P.V: Ông có thể cho biết thêm về tình hình ứng vốn của KBNN để thực hiện các dự án?

Ông Nguyễn Văn Nam: Về tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (ĐT XDCB): Đến ngày 31/3/2012 tổng dư nợ tạm ứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là 1.215 tỉ đồng. Trong đó, tiền ĐBGPMB là 340 tỉ đồng. Để tổ chức thu hồi nợ tạm ứng, KBNN Quảng Ngãi một mặt phát hành thông báo gửi chủ đầu tư, Ban quản lý dự án (BQL DA) để thu hồi tạm ứng; mặt khác mời chủ đầu tư và BQL DA có dư nợ tạm ứng lớn đến trụ sở KBNN tỉnh làm việc, tìm nguyên nhân và thống nhất đưa ra biện pháp, thời gian thu hồi từng khoản nợ tạm ứng.

Đồng thời, KBNN làm việc với Sở Tài chính và các ngành liên quan bàn biện pháp thu hồi nợ tạm ứng vốn ĐT XDCB; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện tập trung thực hiện công tác thu hồi và quản lý vốn tạm ứng từ nguồn vốn đầu tư phát triển... Nhờ đó, trong tháng 5 và tháng 6/2012 đã thanh toán thu hồi tạm ứng được khoảng 300 tỉ đồng.

Về nguyên nhân dẫn đến nợ tạm ứng lớn là do tiền ĐBGPMB một số dự án chưa chi trả được cho người thụ hưởng; một số dự án chưa phê duyệt được phương án điều chỉnh; một số BQL chậm làm thủ tục thanh toán...; vốn ĐT XDCB, từ năm 2010 về trước cơ chế được tạm ứng đến 80% hợp đồng; một số  dự án ứng vốn xong nhưng không giải phóng được mặt bằng để thi công; một số chủ đầu tư không quan tâm đến việc đôn đốc nhà thầu thi công và lên khối lượng thanh toán, chây ì trong công tác thu hồi hoàn ứng...

P.V: Theo ông, cần những giải pháp nào để tháo gỡ những khó khăn trên?

Ông Nguyễn Văn Nam: Để tháo gỡ những khó khăn, về góc độ KBNN chúng tôi có những đề xuất sau:
Về giải ngân, đối với các Chủ đầu tư/BQL DA phải chuẩn bị đầy đủ thủ tục đầu tư đúng thời gian quy định, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thực hiện tiến độ thi công và kịp thời lên khối lượng thanh toán cho nhà thầu theo đúng hợp đồng đã quy định. Khi ký kết hợp đồng phải quy định cụ thể ngày khởi công, ngày hoàn thành, giai đoạn hoàn thành từng hạng mục, thời điểm thanh toán… Những dự án nhà thầu đã ứng vốn nhưng không tổ chức thi công hoặc thi công cầm chừng không đảm bảo tiến độ phải báo cáo cho người quyết định đầu tư biết để xử lý.

Đối với các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo chặt chẽ từ khâu chuẩn bị thủ tục đầu tư, bố trí vốn, nhập dự toán, quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với KBNN, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân của các chủ đầu tư, để thông báo cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư thu hồi nợ tạm ứng vốn đầu tư nộp NSNN đối với các khoản tạm ứng xây dựng từ năm 2009 về trước không có khối lượng thanh toán và tiền ĐBGPMB không chi trả được cho người thụ hưởng. Cán bộ công chức KBNN thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống KBNN; hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng thanh toán vốn đầu tư, phấn đấu đến cuối năm giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn năm.


THANH TOÀN
 (thực hiện)

 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201207/Phan-dau-giai-ngan-dat-95-ke-hoach-von-nam-2012-2172495/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,