,
Cập nhật lúc 14:08, Saturday, 21/04/2012

Đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân...


(QNg)- Cùng với cả nước, Quảng Ngãi đang tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (Nghị quyết Trung ương 4). Trong quá trình triển khai, công tác tuyên truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển tải nội dung, tinh thần của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Phạm Thanh Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết những nội dung và định hướng nhiệm vụ của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong tỉnh.

 

TIN LIÊN QUAN* P.V: Mục đích và yêu cầu của việc quán triệt, phổ biến Nghị quyết Trung ương 4 được đặt ra như thế nào, thưa đồng chí?

* Đ/c Phạm Thanh Hải: Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 12/3/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 27- KH/TU ngày 30/3/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có hướng dẫn việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết quan trọng này.


Mục đích, yêu cầu trong tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nhằm quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Yêu cầu của việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết phải nghiêm túc, thiết thực, chất lượng, đúng nội dung, yêu cầu, thời gian theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi.

* P.V: Những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 4 cần được tập trung tuyên truyền,  phổ biến, quán triệt, thực hiện?

* Đ/c Phạm Thanh Hải: Quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4 cần tập trung phổ biến, quán triệt, phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Trước hết, phải khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phân tích sâu sắc tầm quan trọng, những thành tựu và hạn chế, yếu kém của công tác xây dựng Đảng từ khi thực hiện đường lối đổi mới đến nay; nguyên nhân của thành tựu, hạn chế, yếu kém.

Song song với nội dung trên cần quán triệt sâu sắc những vấn đề bức xúc, cấp bách trong Đảng cần tập trung giải quyết:

Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.


Trong ba vấn đề nêu trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Trong quá trình phân tích tình hình, nguyên nhân; quán triệt ba vấn đề cấp bách và mục tiêu, phương châm, các nhóm giải pháp thực hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, cần liên hệ tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, xác định những vấn đề nổi cộm cụ thể để có biện pháp khắc phục.

* P.V: Đồng chí có thể nói rõ hơn về phương pháp tiến hành phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở?

* Đ/c Phạm Thanh Hải:  Đối với cấp tỉnh, sau hội nghị cán bộ của tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, ở cấp tỉnh còn tổ chức 2 hội nghị. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên; nguyên phó các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, trưởng, phó đoàn thể và các sở, ban, ngành của tỉnh; nguyên ủy viên ban, phó ban khu ủy và các đồng chí cấp hàm đại tá đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị bao gồm thành phần là Ủy viên UB Mặt trận TQVN tỉnh, ủy viên ban chấp hành các đoàn thể tỉnh, đại diện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc trong tỉnh theo Kế hoạch của Tỉnh ủy.


Đối với cấp huyện và tương đương, Ban Thường vụ huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị cán bộ của cấp mình; chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết cho toàn thể đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở. Riêng các đảng bộ xã, phường, thị trấn và tương đương có đông đảng viên phải tổ chức nhiều lớp quán triệt...

* P.V: Làm thế nào để các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nắm được nội dung Nghị quyết Trung ương 4? Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền cho các cơ quan thông tin đại chúng  trong tỉnh?

* Đ/c Phạm Thanh Hải: Theo tôi, để việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 và các văn bản liên quan đến các tầng lớp nhân dân, thì các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh phải thực hiện thật tốt tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, thì cần dành diện tích, thời lượng thỏa đáng cho việc tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


Để việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 thực sự hiệu quả đòi hỏi sự năng động, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục; chọn thời điểm và tăng thời lượng phát sóng... của lãnh đạo các cơ quan thông tin đại chúng. Phải gắn tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 với tuyên truyền việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2012.


Nội dung các chuyên trang, chuyên mục phải đa dạng, phong phú, bằng nhiều hình thức, thể loại như tin, bài, phóng sự, phỏng vấn người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp từ tỉnh đến cơ sở... Ở đây tôi chỉ đề cập một số nhiệm vụ mang tính định hướng về công tác tuyên truyền đối với các cơ quan thông tin tuyên truyền trong tỉnh.

Đối với Báo Quảng Ngãi, tiến hành mở chuyên mục để đăng tải các tin, bài liên quan đến việc học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp uỷ đảng trong tỉnh. Bố trí đội ngũ phóng viên viết tin, bài có chất lượng, phản ánh kịp thời việc tổ chức học tập và các bước triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đối với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, cần dành thời gian, thời lượng thỏa đáng, phát sóng vào thời điểm thích hợp để cho đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi việc học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên.

Hệ thống đài Truyền thanh phát lại truyền hình huyện, thành phố phải thường xuyên tiếp phát chương trình Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch mở chuyên mục về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phát trên sóng đài truyền thanh phát lại truyền hình của huyện, thành phố.

Hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn thường xuyên tiếp phát chương trình đài truyền thanh phát lại truyền hình huyện, thành phố; thông tin sâu rộng những nội dung cơ bản, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở cơ sở; đưa tin kịp thời việc học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết của địa phương, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân...

* P.V: Xin cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này!  


THANH TOÀN (thực hiện)
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201204/Tuyen-truyen-sau-rong-Nghi-quyet-Trung-uong-4-den-can-bo-dang-vien-va-nhan-dan-2149006/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,