,
Cập nhật lúc 10:42, Sunday, 10/04/2011

Công vụ, công chức và chính phủ điện tử sẽ là khâu đột phá trong cải cách hành chính


 
(QNg)- Nhân tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (CCHC NN) giai đoạn 2001 - 2010, trả lời phóng viên Báo Quảng Ngãi, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết những kết quả đạt được và mục tiêu, nội dung Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.


P.V: Khái quát về những kết quả đạt được trong CCHC NN của tỉnh giai đoạn 2001 – 2010, đồng chí sẽ nhấn mạnh những lĩnh vực nào?

Đ/c Trần Văn Thanh: UBND tỉnh đã thống nhất nhận định: Qua 10 năm thực hiện cải cách hành chính, chúng ta đã thực hiện toàn diện trên tất cả các nội dung: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Sau 10 năm CCHC đã tạo ra những chuyển biến tích cực. Ở đây tôi chỉ xin nhấn mạnh một số lĩnh vực sau:

Công tác tuyên truyền đã góp phần làm chuyển biến nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, các cấp và nhân dân về các nội dung cơ bản và Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ. 

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân theo quy trình chặt chẽ dần đi vào nề nếp. Thể thức và nội dung văn bản đảm bảo đúng quy định. Chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao, phù hợp và sát với yêu cầu thực tiễn, phát huy dân chủ, thực hiện chế độ công khai, minh bạch. Công tác thẩm định văn bản quy phạm được chú trọng, đã hạn chế tối đa các sai sót về thể thức, nội dung, thẩm quyền ban hành và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Các cơ quan hành chính được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực gắn với chuyên sâu. Các đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập, sắp xếp, tổ chức lại nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Việc phân cấp quản lý hệ thống các đơn vị sự nghiệp đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của cấp huyện, tạo tiền đề nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công, tăng cường chất lượng công tác quản lý vĩ mô ở cấp tỉnh.

Thông qua Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/5/2007 và Đề án 8738 ngày 02/12/2008 của Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án đào tạo, tuyển chọn, chuẩn hóa cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm vụ cải cách hành chính của các cấp, các ngành được định hướng cụ thể và đào tạo, đào tạo lại, nên chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao đã góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước.

P.V: Kết quả cụ thể của quá trình hoàn thiện thể chế và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa  liên thông ở cấp tỉnh và cấp huyện?

Đ/c Trần Văn Thanh: Trong 10 năm qua, HĐND và UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã ban hành hơn 3.143 văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, điều hành trên tất cả mọi mặt và lĩnh vực đời sống xã hội của địa phương. Nhiều chủ trương, chính sách ban hành đã mở đường cho doanh nghiệp, nhân dân tin tưởng đầu tư và phát triển sản xuất; nâng cao nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình thực hiện luôn được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm tạo cho cơ chế, chính sách được mềm dẻo, linh hoạt hơn, tạo dựng được hình ảnh đẹp của Quảng Ngãi hấp dẫn và thiện cảm được các nhà đầu tư, làm cho cơ hội đầu tư của tỉnh ngày càng cao.

Công tác xây dựng kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật hàng năm ngày càng đi vào nền nếp. Việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được chú trọng. Giai đoạn 2001 - 2010, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tiến hành rà soát 244.372 văn bản các loại và các ngành, địa phương tự bãi bỏ và sửa đổi theo thẩm quyền 7.952 văn bản, đề nghị UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ 171 văn bản không còn phù hợp.

Xác định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong các cơ quan hành chính Nhà nước là một nội dung quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, nên sau khi có chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định quy định áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai thực hiện.  Hiện nay có 19/22 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cấp huyện có 14/14 huyện thực hiện cơ chế một cửa, chủ yếu là trên các lĩnh vực đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký giấy phép kinh doanh, giấy phép xây dựng nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, giải quyết chính sách lao động, thương binh và xã hội...  

P.V: Chúng ta chưa đạt mục tiêu "đến năm 2010 xây dựng được một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại” theo đồng chí, đâu là nguyên nhân?

Đ/c Trần Văn Thanh: Những tồn tại, yếu kém trong công tác CCHC có nhiều nguyên nhân, song theo tôi, chủ yếu tập trung ở một số nguyên nhân cơ bản sau:  Nhận thức của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy quản lý Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở chưa thật sự tập trung cho nhiệm vụ CCHC, nên mục tiêu về một nền hành chính theo chương trình tổng thể CCHC của tỉnh đạt được chưa như mong đợi. Trình độ, năng lực của một số cán bộ tham mưu, phụ trách công tác CCHC ở các cấp, các ngành chưa được chuyên sâu.
 
Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC chưa thường xuyên. Chưa có cơ chế để thay thế hoặc đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức trình độ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá cán bộ chưa dựa vào hiệu quả công việc, mà còn nể nang, xuê xoa. Chế độ, chính sách về tổ chức cán bộ, tiền lương còn những điểm chưa phù hợp với thực tế, chưa tạo động lực tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ...

P.V: Nội dung CCHC NN thời gian đến?

Đ/c Trần Văn Thanh: Về CCHC NN trong thời gian tới, Quảng Ngãi tiếp tục có những kế hoạch, giải pháp hợp lý để thực hiện có hiệu quả các nội dung như cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong tình hình hiện nay công tác CCHC cần phải được chú trọng, nó như một khâu đột phá về công vụ, công chức và chính phủ điện tử, làm cơ sở cho việc xây dựng và phát triển một nền kinh tế hiện đại, tạo tiền đề giải quyết tốt các yêu cầu về an sinh xã hội của tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng và của Nhà nước trong tiến trình đổi mới.

     THANH TOÀN (thực hiện)
http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201104/Cong-vu-cong-chuc-va-chinh-phu-dien-tu-se-la-khau-dot-pha-trong-cai-cach-hanh-chinh-1987218/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,