Đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động sau 3 năm thực hiện cuộc vận động...

Thứ Ba, 09:09, 01/12/2009 [GMT+7]
.

(QNg) - Năm 2008 và 2009, Đảng bộ khối cơ quan Dân - Chính - Đảng tỉnh (Đảng bộ DCĐ) được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"của tỉnh chọn làm điểm trong việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi đồng chí Cao Việt Hiến đã nói rõ hơn về kết quả thực hiện và một số tồn tại cần khắc phục trong thực hiện cuộc vận động này.

P.V: Việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động trong Đảng bộ DCĐ thời gian qua như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Cao Việt Hiến: Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ DCĐ đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế làm việc và các kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ khối. Trong năm 2008 Đảng uỷ DCĐ đã quán triệt trong toàn Đảng bộ Chuyên đề "Về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu". Năm 2009, Đảng uỷ tổ chức 29 lớp học tập Chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân", thu hút 97% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trong khối dân - chính - đảng tham gia học tập. Nhìn chung, việc tổ chức học tập các chuyên đề của Cuộc vận động trong Đảng bộ DCĐ thời gian qua là nghiêm túc, đạt kết quả và có nhiều chuyển biến tích cực.

P.V: Nổi bật nhất về sự chuyển biến trong nhận thức và hành động sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động trong Đảng bộ khối?

Đồng chí Cao Việt Hiến: Có thể nói, hầu hết cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đều nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động; hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động các mạng của Bác và về tư tưởng đạo đức của Người, từ đó đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đó là, củng cố thêm niềm tin trong cán bộ, đảng viên để tích cực xây dựng ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lối làm việc có nhiều tiến bộ; ý  thức thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu có chuyển biến tốt; ý thức tự phê bình và phê bình tích cực hơn... Phần lớn cán bộ, đảng viên ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm hơn đến xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh..

P.V: "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là nội dung hết sức quan trọng trong Cuộc vận động này, việc "làm theo" của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ DCĐ thể hiện như thế này?

Đồng chí Cao Việt Hiến: Qua theo dõi, năm 2007 hầu hết các cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong khối đã báo cáo đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình; xây dựng quy định các tiêu chí về đạo đức, tác phong theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2008 các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện làm theo 2 chuyên đề: "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 và tác phẩm của Bác về "Sửa đổi lối làm việc", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết 01 của Tỉnh uỷ về cải cách hành chính.
 
Kế hoạch làm theo hai chuyên đề năm 2008 đã được tiếp tục bổ sung theo nội dung năm 2009, thêm phần "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân", gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhìn chung, kế hoạch làm theo khá cụ thể, rõ ràng, sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị để cán bộ, đảng viên thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát trong việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động đã được các cấp uỷ quan tâm đúng mức, chủ yếu là tự giám sát. Ba năm qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ DCĐ đã thành lập các tổ kiểm tra, giám sát và trực tiếp làm việc với 14 chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trong khối, kịp thời phát huy những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót để khắc phục.

P.V: Vậy những tồn tại, thiếu sót cần khắc phục trong Cuộc vận động này là gì?

Đồng chí Cao Việt Hiến: Trong nhận thức và hành động. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động này còn ba tồn tại lớn cần khắc phục. Thứ nhất, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 05 về sinh hoạt chi bộ và Công văn số 3731 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vẫn còn một số chi bộ thực hiện chưa tốt, như tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề còn ít, nội dung sinh hoạt chi  bộ thường kỳ chưa được đổi mới. Thứ hai, đã có "Kế hoạch làm theo" của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị và "Bản đăng ký làm theo" của cá nhân, nhưng một số cấp uỷ chi, đảng bộ cơ sở chưa thường xuyên kiểm tra nội dung "làm theo" với từng tiêu chí cụ thể đối với đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan đơn vị. Thứ ba, việc phát hiện tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong khối dân - chính - đảng chưa kịp thời; hoặc việc chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu vẫn có trường hợp chưa mang tính thuyết phục cao, chưa đạt yêu cầu đề ra.

 Thời gian đến, những tồn tại, thiếu sót nêu trên cần được các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị quan tâm khắc phục. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp tiếp tục bám sát kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động một cách thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh nội dung "thực hiện làm theo" của cán bộ, đảng viên. Trước hết, các đồng chí trong cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải nêu gương và làm gương, từ đó chọn ra tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu, nổi trội trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời nhân rộng, biểu dương, khen thưởng.  

 THANH TOÀN (thực hiện)
.