,
Cập nhật lúc 10:49, Wednesday, 15/07/2009

Khẩn trương đưa Luật BHYT vào đời sống

(QNg) - Luật BHYT được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2009. Để triển khai đưa Luật BHYT vào đời sống, phóng viên BQN đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Ngọc Thạch-Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi về một số nội dung liên quan.

*PV: Thưa ông! Xin ông cho biết những điểm khác biệt lớn giữa Luật BHYT so với Điều lệ BHYT ban hành kèm theo Nghị định 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định trước đây?

*Ông Đỗ Ngọc Thạch: Có thể khái quát những điểm khác biệt lớn so với Nghị định 63 của Chính phủ quy định trước đây đó là: Các nhóm đối tượng được điều chỉnh tham gia BHYT bắt buộc. Theo quy định của Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2009 thì có đến 25 nhóm đối tượng được điều chỉnh tham gia BHYT bắt buộc, nhưng lộ trình thực hiện kéo dài đến 2014 thời điểm thực hiện BHYT toàn dân. Như vậy, đối tượng mà Luật điều chỉnh nhiều hơn 11 nhóm đối tượng so với Nghị định 63 chỉ có 14 nhóm đối tượng.

Ví dụ: Nhóm đối tượng học sinh, sinh viên thực hiện BHYT bắt buộc từ ngày 01/01/2010, hiện tại đối tượng này thực hiện theo hình thức tự nguyện.
Nhóm đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp thực hiện BHYT từ ngày 01/01/2012.

Nhóm đối tượng là thân nhân của người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể thực hiện BHYT từ ngày 01/01/2014…

Về mức phí tham gia BHYT cũng được nâng từ 3% hiện tại lên thành 6% nhưng được quy định cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Ví dụ: nhóm đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Đối tượng là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Mức đóng hàng tháng của các đối tượng trên tối đa là 6% mức lương, tiền công tháng của người lao động.

Ngược lại các nhóm đối tượng như người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp BHXH hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… mức đóng tối đa bằng 6% mức lương tối thiểu chung do tổ chức BHXH đóng…

Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, theo quy định của Luật người tham gia BHYT có quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với Nghị định 63, mục đích việc đăng ký KCB ban đầu ở tuyến cơ sở là nhằm để người tham gia BHYT có điều kiện hưởng thụ thuận lợi nhất, đồng thời hạn chế tình trạng KCB quá tải tuyến tỉnh, phù hợp với chủ trương đưa dịch vụ KCB về tuyến xã, phường.

Về chi phí KCB theo quy định của Luật thực hiện cùng chi trả và cũng được quy định cụ thể cho từng nhóm đối tượng.

Đối tượng được hưởng 100% chi phí KCB gồm: sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, người có công cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi.

Đối tượng hưởng 95% gồm người hưởng lương hưu, mất sức lao động hàng tháng, người thuộc diện trợ cấp bảo trợ hàng tháng, người nghèo, người dân tộc thiểu số, đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Mức hưởng 80% chi phí KCB thuộc các đối tượng còn lại.

Về phương thức thanh toán, theo quy định của Luật được áp dụng 3 phương thức thanh toán so với phương thức thanh toán duy nhất trước đây đó là: Thanh toán theo dịch vụ, theo định suất và theo chẩn đoán.

Về quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan BHXH, Luật quy định cụ thể hơn, vai trò của cơ quan BHXH trong công tác giám định BHYT, đồng thời cũng quy định cụ thể về xử lý vi phạm pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tham gia BHYT…

Ngoài ra Luật còn quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp đối với chính sách BHYT. Ví dụ: Nhà nước đảm bảo ngân sách để hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng; chính quyền địa phương tham gia quản lý Nhà nước về BHYT.

*PV: Để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT cũng như các cơ sở KCB thực hiện đúng các điều khoản quy định của luật. Xin ông cho biết thời điểm áp dụng thi hành luật?

*Ông Đỗ Ngọc Thạch: Theo quy định, Luật BHYT có hiệu lực từ ngày 01/7/2009, tuy nhiên trong thực tế Chính phủ và các Bộ, ngành TW cho đến nay vẫn chưa ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Vì vậy trước mắt ngành BHXH, Y tế cũng như các cơ sở KCB vẫn thực hiện KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT như quy định tại Nghị định 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ, khi nào Chính phủ, Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn thì ngành mới thực hiện đúng các điều khoản quy định theo Luật.

Tuy nhiên Luật cũng đã quy định các điều khoản chuyển tiếp cụ thể:

Thẻ BHYT và thẻ KCB miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực, có giá trị sử dụng như sau:

Theo thời hạn ghi trên thẻ trong trường hợp thẻ ghi giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2009.

Đến hết ngày 31/12/2009 trong trường hợp thẻ ghi giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2009.

Phạm vi quyền lợi của người được cấp thẻ BHYT trước khi Luật này có hiệu lực được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về BHYT cho đến hết ngày 31/12/2009.

Như vậy, tất cả các nhóm đối tượng được cấp thẻ trước ngày Luật ban hành đều được thực hiện và hưởng các quyền lợi cho đến hết ngày 31/12/2009. Sau đó ngành BHXH sẽ phát hành thẻ KCB BHYT theo mẫu mới vào đầu năm 2010.
*PV: Xin cảm ơn ông!
                      PV (thực hiện)
http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/2009/07/1712837/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
,
,