Phát huy quyền dân chủ trong đảng: Nhìn từ đại hội điểm đảng bộ cơ sở

Thứ Năm, 11:07, 29/04/2010 [GMT+7]
.

 


(QNg) - Chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư là chủ trương mới, thể hiện quan điểm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong Đảng của Đảng ta hiện nay. Vì vậy việc tổ chức thành công và rút ra những bài học kinh nghiệm từ các đại hội điểm này có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để tổ chức thành công đại hội các cơ sở tiếp theo, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trên tinh thần các hướng dẫn, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy đã có kế hoạch và hướng dẫn đối với các đảng bộ trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư (BTV, BT, PBT); đồng thời chỉ đạo mỗi đảng bộ trực thuộc chọn và chỉ đạo thực hiện thí điểm trên 5% số đảng bộ cơ sở thuộc đảng bộ mình. Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lựa chọn 17 đảng bộ cơ sở để tiến hành đại hội thí điểm (6,4% tổng số các đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh), đại diện cho các loại hình TCCS Đảng xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Cùng với việc lựa chọn các đơn vị để thực hiện thí điểm thuận lợi, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng cấp trên cơ sở đã trực tiếp chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện các quy trình, nội dung theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ.

Bỏ phiếu bầu trực tiếp cấp uỷ, BTV, BT, PBT ở Đảng bộ xã Đức Hiệp (Mộ Đức).
Bỏ phiếu bầu trực tiếp cấp uỷ, BTV, BT, PBT ở Đảng bộ xã Đức Hiệp (Mộ Đức).
Với sự chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc từ khâu tổ chức quán triệt, tập trung chỉ đạo thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của cấp trên, thành lập được tổ công tác giúp cho Ban thường vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại hội… Do đó đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu BTV, BT, PBT tại 17 cơ sở đã hoàn thành theo đúng quy trình, tiến độ, đảm bảo các yêu cầu, đặc biệt là công tác nhân sự. Hầu hết các đại hội đều đạt kết quả cao ngay từ vòng bầu cử thứ nhất, không để phải bầu lại. Điều nầy cho thấy quy trình chuẩn bị nhân sự đã được thực hiện một cách dân chủ, đưa đến tất cả các chi bộ thảo luận và đảng bộ tập hợp, đưa ra hội nghị lấy ý kiến.

Cùng với đó công tác tuyên truyền phục vụ đại hội, các đảng bộ đã có được sự quan tâm đúng mức, tạo khí thế thi đua sôi nổi tại các địa phương, cơ quan, đơn vị được chọn điểm. Qua tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kết quả bầu cử cấp uỷ của 17 cơ sở đã bầu 239 cấp uỷ, trong đó số tham gia cấp uỷ lần đầu là 89 đồng chí (chiếm 37,23% so với tổng số cấp uỷ viên); 67 đồng chí tham gia ban thường vụ. Số cấp uỷ viên là nữ có 36 đồng chí (chiếm 15,06%); số cấp uỷ viên trẻ tuổi dưới 30 tuổi là 15 đồng chí (chiếm 6,27%); người dân tộc là 39 (chiếm 16,3 %)...

Việc tiến hành đại hội điểm trên địa bàn tỉnh đã và đang đạt được những thành công bước đầu, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trên diện rộng. Và quan trọng hơn đã cho thấy sự đồng thuận của các cấp uỷ đảng và đảng viên, để cùng nhau biến một chủ trương mới của Đảng thành hiện thực, đó là thực hiện dân chủ rộng rãi trong đại hội, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu và nâng cao uy tín của cán bộ.

Tuy nhiên do đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu BTV, BT, PBT là nội dung mới và khó, chưa được quy định trong điều lệ Đảng nên vẫn có những hạn chế nhất định. Phần lớn các đại hội còn tập trung nhiều cho công tác bầu cử, nhân sự mà chưa chú trọng đúng mức việc thảo luận dự thảo văn kiện đại hội, tham gia ý kiến về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ tham gia vào BCH, BTV chưa đạt yêu cầu quy định (chỉ có 7/17 cơ sở đạt tỷ lệ nữ và 2/17 cơ sở đạt tỷ lệ trẻ). đây là nội dung chưa đúng với tinh thần của Chỉ thị 37 (việc tăng số lượng cấp ủy viên để tạo điều kiện tăng tỷ lệ nữ và trẻ, nhưng nhiều nơi lại không chú ý bảo đảm yếu tố này). Ở một vài nơi tính dân chủ trong giới thiệu nhân sự vào BCH chưa cao, nặng về cơ cấu; giới thiệu nhân sự bí thư, phó bí thư hầu hết không có số dư; không có trường hợp nào ứng cử…

Sau khi kết thúc đại hội điểm, Tỉnh ủy sẽ tổng kết rút kinh nghiệm và thông báo đến các đảng bộ trực thuộc, để từ đó tiếp tục chỉ đạo đảng bộ tại cơ sở theo đúng tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, tránh phô trương hình thức lãng phí, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
* Ông Bùi Hoài Ân - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ:
Qua chỉ đạo ở cơ sở cho thấy, nếu việc đại hội trực tiếp bầu BTV, BT, PBT được thực hiện tốt sẽ phát huy được trí tuệ, ý thức trách nhiệm của toàn đảng bộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, BTV, BT, PBT, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng. Tuy nhiên do trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là khối xã, phường, thị trấn không đồng đều; một số nơi còn tâm lý e ngại, chưa có sự chuyển biến mạnh trong công tác nhân sự, nên số nữ, trẻ dự kiến đưa vào cấp uỷ trúng cử đạt tỉ lệ thấp. Chính vì vậy để rút kinh nghiệm cho ĐH Đảng các cấp sắp tới, các cơ sở, tổ chức đảng ngoài việc tổ chức quán triệt tốt Chỉ thị 37 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên cần phải coi trọng cả về nội dung văn kiện Đại hội lẫn nhân sự; các tổ chức cơ sở đảng cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên; đồng thời tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng nội dung, quy trình, nguyên tắc thủ tục, đảm bảo cho đại hội thành công tốt đẹp.

 
* Ông  Cao Việt Hiến - Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng:
Trong quá trình chỉ đạo đại hội điểm tại Đảng bộ Sở Công thương cũng như kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm là phải chỉ đạo cơ sở tiếp thu một cách nghiêm túc chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và của đảng ủy khối thông qua các văn bản hướng dẫn để quán triệt một cách sâu sắc trong đội ngũ đảng viên và trong đội ngũ cán bộ cấp ủy cũng như cán bộ cốt cán ở cơ quan, đơn vị để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị đại hội. Tuy là chủ trương mới chưa được quy định nhưng hầu hết các đại biểu chính thức dự đại hội rất phấn khởi vì được trực tiếp cầm lá phiếu bầu người đại diện lãnh đạo Đảng bộ, do đó đã thực sự phát huy được quyền, trách nhiệm trong việc lựa chọn cán bộ có đủ đức, tài đảm nhiệm cương vị chủ chốt.

* Bà Đinh Thị Biểu - Bí thư Huyện ủy Minh Long: Nhiệm kỳ đại hội lần này có nhiều điểm mới về công tác nhân sự, như: Tăng số lượng cấp ủy, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ và tăng số lượng nữ tham gia cấp ủy. Vì vậy sau khi quán triệt chỉ thị của cấp trên, huyện đã thành lập ngay 3 tiểu ban (tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức) phục vụ đại hội. Tại các xã cũng đều thành lập các tiểu ban và huyện cũng phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các xã có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng ở cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Thực tế đại hội điểm ở đảng bộ xã Thanh An đã thành công ngoài mong đợi. Đó là đã thể hiện được tính dân chủ trong Đảng, bảo đảm được sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm của từng đảng viên khi bỏ lá phiếu tín nhiệm của mình. Nhân sự được bầu vào cấp uỷ đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, nhất là tỷ lệ cán bộ nữ (20%) và tỷ lệ trẻ dưới 30 tuổi (26,7%).

 
* Đồng chí Trần Thạnh- đảng viên chi bộ 8, phường Nghĩa Lộ (thành phố Quảng Ngãi):
Đại hội lần này có nhiều cải tiến, dân chủ trong đại hội được mở rộng. Bản thân tôi thấy mình được thể hiện rõ quyền và trách nhiệm của một đảng viên và cũng phải đắn đo, suy nghĩ nên bầu ai là người thực sự tiêu biểu. Và những người trúng cử vừa là vinh dự, nhưng cũng vừa là gánh trách nhiệm lớn lao. Tôi hy vọng những người trúng cử trong nhiệm kỳ này phải thể hiện đúng tâm và tầm, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của nhân dân địa phương. 

THANH THUẬN
.