Cập nhật lúc: 14:19, 03/03/2015 [GMT+7]
.

​Hội thi Olympic toàn quốc "Ánh sáng soi đường"


Sinh viên VN trong và ngoài nước có thể tham dự hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tên gọi “Ánh sáng soi đường” năm 2015.
 


Hội thi do Trung ương Đoàn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục - đào tạo tổ chức.

Bảng cá nhân dành cho tất cả sinh viên đang học tập tại các trường trong và ngoài nước. Bảng đội tuyển được thành lập theo tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc với mỗi đơn vị một đội gồm bảy sinh viên (năm chính thức và hai dự bị).

Đội tuyển có thể từ nhiều trường hoặc cùng một trường nhưng không được là sinh viên đang học các chuyên ngành: triết học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, chính trị học, kinh tế chính trị.

Nội dung thi sẽ là kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của các lãnh tụ cách mạng phong trào công nhân trong và ngoài nước.

Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra nội dung cuộc thi còn liên quan đến lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội Sinh viên VN; kiến thức chung về văn hóa xã hội; biển đảo VN cũng như hiểu biết về tình hình đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển; thành tựu kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của VN trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; các vấn đề liên quan đến đoàn viên, sinh viên.

Cá nhân có thể đăng ký, truy cập và làm bài thi trực tuyến cá nhân tại địa chỉ http://www.anhsangsoiduong.cpvm.vn (kéo dài đến hết tháng 4-2015). Bảng đội tuyển sẽ có các vòng thi cấp cụm, khu vực và toàn quốc trong tháng 4 và 5-2015.

Theo Q.LINH/Tuổi trẻ Online


 

.