Sở Khoa học và Công nghệ: Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

04:06, 15/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Sở KH&CN đã đẩy mạnh thực hiện công tác này, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi làm các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực KH&CN.  
 
[links()]
 
Giảm thủ tục, thời gian giải quyết
 
Hằng năm, Sở KH&CN đều xây dựng các kế hoạch thực hiện CCHC như: Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC... Qua đó, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn, đơn vị trực thuộc để chủ động triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định...
 
Sở KH&CN tỉnh liên kết với Bưu điện tỉnh tiếp nhận thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát hành chính công tỉnh.
Sở KH&CN tỉnh liên kết với Bưu điện tỉnh tiếp nhận thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát hành chính công tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, Sở KH&CN đã tiếp nhận và giải quyết 53 TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông với Văn phòng UBND tỉnh, bao gồm các lĩnh vực KH&CN, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Thực hiện việc kiểm soát TTHC, Sở KH&CN thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC, chủ động đơn giản hóa quy trình giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là những thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp (DN). Các TTHC thuộc lĩnh vực an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng được cắt giảm từ 30 - 40% thời gian thực hiện. 
 
“Sở KH&CN đã và đang tập trung đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, để các cá nhân, tổ chức, DN có thể giao dịch với Sở qua thực hiện hồ sơ điện tử. Đồng thời, tăng cường tiếp nhận các phản ánh và đẩy mạnh các hoạt động KH&CN, hướng đến đồng hành cùng DN, nâng cao chỉ số về dịch vụ công nghệ đối với các DN trên địa bàn. Đây là chủ trương xuyên suốt, nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong thời gian đến, nhằm góp phần giúp DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”.
 
Giám đốc Sở KH&CN
NGUYỄN VĂN THÀNH

Sở KH&CN đã cung cấp 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Có 100% TTHC được xây dựng quy trình nội bộ và thiết lập quy trình điện tử trong giải quyết TTHC. Có 100% TTHC sau khi công bố đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. Hầu hết hồ sơ TTHC của các tổ chức, công dân được giải quyết sớm và đúng hạn. Những năm qua, Sở KH&CN không có các phản ánh, đơn thư kiến nghị của cá nhân, tổ chức, DN đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

 
Ngoài ra, Sở KH&CN đã chú trọng thực hiện đồng bộ cải cách về công tác chỉ đạo điều hành; thể chế hành chính nhà nước; tổ chức bộ máy hành chính; chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong đó, thường xuyên tiến hành rà soát, kịp thời thể chế hóa và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách của trung ương, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực KH&CN, để kịp thời đề nghị xử lý, góp phần nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật và hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị.
 
Cùng với đó, Sở KH&CN đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/2021/QĐ-SKHCN ngày 8/11/2021 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo các tiêu chí về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm. Hằng năm, Sở KH&CN đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đảm bảo đúng chuyên môn, gắn với chức danh quy hoạch và vị trí việc làm, để phát huy chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đảm bảo sử dụng nguồn cán bộ lâu dài, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ có triển vọng phát triển.
 
Sở KH&CN đã xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN hằng năm trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với công việc được giao. Thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đạo đức, văn hoá giao tiếp trong thi hành công vụ...
 
Hướng đến sự hài lòng của tổ chức, cá nhân 
 
Thực hiện công tác hiện đại hóa nền hành chính, Sở KH&CN đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai mạng Lan, Internet và vận hành phần mềm iOffice vào hoạt động của cơ quan. Từ đó đáp ứng được nhiệm vụ, phát huy hiệu quả trong việc quản lý văn bản, điều hành nội bộ, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn tài liệu, lưu trữ, tìm kiếm văn bản thuận tiện. Tăng cường trao đổi thông tin thông qua hộp thư điện tử của UBND tỉnh; xây dựng đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở, nhằm phục vụ công tác quản lý, hoạt động, điều hành. Sở KH&CN còn đầu tư tương đối đầy đủ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và các trang thiết bị, đáp ứng được việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định.
 
Nhờ áp dụng phần mềm iOffice, công chức Phòng Hành chính - Tổng hợp (Sở KH&CN) có thể trực tiếp xử lý văn bản trên môi trường mạng.
Nhờ áp dụng phần mềm iOffice, công chức Phòng Hành chính - Tổng hợp (Sở KH&CN) có thể trực tiếp xử lý văn bản trên môi trường mạng.
Từ cuối năm 2021 đến nay, Sở KH&CN đã ban hành 669 văn bản, trong đó có 521 văn bản điện tử và 148 văn bản giấy; gần 50% hồ sơ được giải quyết trực tuyến mức độ 3 trong tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết. Việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã nâng cao tính minh bạch và công khai các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân liên hệ giải quyết công việc tại đơn vị. Bên cạnh đó, Sở KH&CN còn tăng cường kiểm tra việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, giúp việc luân chuyển, xử lý hồ sơ trong nội bộ các cơ quan được thực hiện rõ ràng, thời gian giải quyết nhiều loại hồ sơ được rút ngắn hơn so với quy định.
 
Là người thường xuyên đến quầy giao dịch của Sở KH&CN tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát hành chính công tỉnh nộp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, chị Bùi Thị Hằng, nhân viên Công ty CP Xi măng Sông Gianh rất hài lòng về cách thức giải quyết TTHC của Sở KH&CN. Chị Hằng chia sẻ, các thủ tục đều được tiếp nhận nhanh chóng. Chưa đầy 3 ngày sau, các bộ phận liên quan của Sở KH&CN đã giải quyết, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cho công ty. Điều này đã tạo thuận lợi cho DN trong thực hiện các công việc tiếp theo.
 
Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn Thành cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, Sở KH&CN sẽ tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành các văn bản theo Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi, các văn bản hướng dẫn. Lập dự án xây dựng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường ISO điện tử trong giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính. Đồng thời, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác CCHC, giải quyết TTHC của cơ quan và đưa ra các giải pháp khắc phục; chú trọng nêu gương các đơn vị, cá nhân điển hình trong thực hiện CCHC; tham khảo cách làm hay, giải pháp mới về CCHC để áp dụng trong hoạt động của đơn vị.
 
Bài, ảnh: HẢI CHÂU