Cập nhật lúc: 16:46, 08/01/2016 [GMT+7]
.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015 - 2016


 Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cho các trường trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

Theo đó,năm học 2015 - 2016, các trường thực hiện theo 14 lĩnh vực công tác, với tổng điểm các lĩnh vực là 200 điểm, thang điểm đánh giá mỗi lĩnh vực công tác là 10 điểm.

Các lĩnh vực công tác tính hệ số 3 gồm công tác đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ; các lĩnh vực công tác tính hệ số 2 gồm công tác hợp tác quốc tế, công tác học sinh, sinh viên; các lĩnh vực công tác còn lại tính hệ số 1.

Cụ thể các lĩnh vực công tác như sau: Công tác đào tạo (Vụ Giáo dục Đại học); hoạt động khoa học và công nghệ (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường); công tác hợp tác quốc tế (Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài);

Công tác học sinh, sinh viên (Vụ Công tác học sinh, sinh viên); công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục); công tác phát triển đội ngũ (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục);

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tiếp công dân (Thanh tra); công tác kế hoạch, tài chính và thống kê (Vụ Kế hoạch – Tài chính); công tác xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, thư viện (Cục Cơ sơ vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em);

Công tác tổ chức cán bộ (Vụ Tổ chức cán bộ); công tác pháp chế (Vụ Pháp chế); công tác công nghệ thông tin (Cục Công nghệ Thông tin); công tác Giáo dục quốc phòng – An ninh (Vụ Giáo dục Quốc phòng); tổ chức thực hiện các cuộc vận động (Công đoàn Giáo dục Việt Nam).

Khối, cụm thi đua được chia như sau:

Khối, cụm thi đua

Đơn vị tổ chức đánh giá

(khối trưởng, cụm trưởng)

Các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

Các trường thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Các trường thuộc Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên

Các trường thuộc Đại học Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng

Các trường thuộc Đại học Huế

Đại học Huế

Các trường thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường tư thục đóng trên địa bàn tỉnh (mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là một khối thi đua)

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các trường thuộc các bộ, ngành Trung ương (mỗi bộ, ngành Trung ương có trường là một khối thi đua)

Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng của bộ, ngành chủ quản

Các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường dân lập:

Chia thành 3 cụm thi đua

- Cụm 1: các trường công lập từ Huế trở ra;

- Cụm 2: các trường công lập từ Đà Nẵng trở vào;

- Cụm 3: các trường dân lập.

- Cụm 1: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Cụm 2, 3: Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn khen thưởng gồm: Cờ thi đua của Bộ tặng cho trường tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm học, có nhân tố mới, mô hình mới để các trường khác học tập, nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác, được bình xét trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học;

Bằng khen Bộ trưởng: Tặng cho trường có thành tích xuất sắc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, được bình xét trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học;

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc: tặng cho trường đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Đối với khối thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành Trung ương, hình thức khen thưởng gồm: Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT;

Đối với 2 Đại học Quốc gia, 3 Đại học vùng, hình thức khen thưởng gồm: Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT; Tập thể lao động xuất sắc;

Đối với khối thi đua thuộc Bộ GD&ĐT (các trường trực thuộc Bộ và các trường dân lập), hình thức khen thưởng gồm: Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 

Theo Lập Phương/GD&TĐ

 

.