Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua “Lao động giỏi”

Thứ Sáu, 14:56, 21/09/2012 [GMT+7]
.

Đó là quy định được nêu trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng do Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì soạn thảo.

Cụ thể, về danh hiệu thi đua đối với cá nhân, ngoài các danh hiệu như: "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương", "Chiến sĩ thi đua cơ sở", "Lao động tiên tiến", dự thảo đề xuất bổ sung thêm danh hiệu "Lao động giỏi".

Đối với danh hiệu thi đua của tập thể, ngoài "Cờ thi đua của Chính phủ" và "Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương", dự thảo đề xuất bổ sung thêm danh hiệu "Tập thể lao động giỏi".

Theo Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, việc bổ sung 2 danh hiệu thi đua này để xét tặng cho cá nhân, tập thể ở khu vực ngoài nhà nước, nhằm khen thưởng trực tiếp và động viên kịp thời cho những người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân,...

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất bổ sung danh hiệu "Cờ thi đua cấp Tổng cục, Quân khu, Quân chủng, Quân đoàn, Binh chủng (và tương đương)"; "Cờ thi đua cấp huyện" đối với danh hiệu thi đua tập thể

Sửa đổi tiêu chí Chiến sĩ thi đua

Dự thảo cũng sửa đổi một số quy định liên quan đến danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" và "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương".

Theo đó, đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, dự thảo đề xuất sửa đổi quy định này theo hướng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc” chỉ được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân đã có 2 lần đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, nhưng không nhất thiết phải là 2 lần liên tục như trước đây.

Còn đối với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương”, theo quy định hiện hành danh hiệu này được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Dự thảo đã đề xuất Danh hiệu này được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có 5 lần đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Ngoài ra, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác khen thưởng, bên cạnh nguyên tắc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất”,… dự thảo còn bổ sung nguyên tắc: Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó và phải đảm bảo các nguyên tắc về bình đẳng giới.

 

Theo VGP

.