Tây Trà tổ chức tốt "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Chủ Nhật, 14:03, 04/11/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Bảo vệ an ninh cho từng gia đình, thôn, bản, địa phương không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó nhân dân đóng vai trò rất quan trọng. Từ nhận thức đó, Công an huyện Tây Trà đã triển khai sâu rộng phong trào "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đến mọi tầng lớp nhân dân.  

Việc tuyên truyền về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Tây Trà được gắn với các cuộc vận động, phong trào như: "Toàn dân đoàn kết,  xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", "Xây dựng và chỉnh đốn Đảng", "Đền ơn đáp nghĩa", " Xoá đói giảm nghèo". Qua đó, vận động những người cao tuổi, người có uy tín tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh chống các luận điệu, tuyên truyền phản cách mạng, tệ nạn xã hội để  củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, nâng cao đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

 

Một góc huyện lỵ Tây Trà hôm nay.             Ảnh: T.L
Một góc huyện lỵ Tây Trà hôm nay. Ảnh: T.L


Qua triển khai phong trào, trên địa bàn huyện Tây Trà đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân dũng cảm, mưu trí, không sợ gian khổ, nguy hiểm, tấn công, trấn áp tội phạm trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, buôn bán phụ nữ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, giúp cho Công an huyện có cơ sở điều tra, xử lý nhiều đối tượng vi phạm.

Công an huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, thông báo kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo và các điển hình tiên tiến trong phong trào  "Ngày hội toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc" để  các địa phương, đơn vị học tập, vận dụng vào thực tiễn. Có thể nói, cái được lớn nhất từ phong trào này, đến nay đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tuy vậy, hiện nay vấn đề an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"  trong tình hình mới thì việc thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, chính quyền, gắn với triển khai, học tập thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

 

Phát huy vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các đoàn thể quần chúng, nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; giữ gìn an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện.


Bích Loan

 

.