Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững

08:17, 16/09/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong 20 năm qua, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhất là từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã dành cho phóng viên Báo Quảng Ngãi cuộc trao đổi xoay quanh nội dung này.
 
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân.                Ảnh: Ngọc Đức
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: Ngọc Đức
PV: Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, Tỉnh ủy đã triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào để thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW?
 
Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt một cách sâu rộng và toàn diện trong cán bộ, đảng viên đến các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh. Với quyết tâm chính trị cao, Tỉnh ủy đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan liên quan trên địa bàn, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn ưu đãi đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
Mặc dù nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế, nhưng Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, dành một phần nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, nhằm đáp ứng đủ nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư phát triển kinh tế gia đình, mở rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi tại địa phương. Đến nay, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay đạt gần 300 tỷ đồng.
 
PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trong 20 năm qua?
 
Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung, định hướng đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong 20 năm qua, nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng CSXH, đã chuyển tải trên 12,4 nghìn tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 680 nghìn lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,11%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 7,08%; có 92/173 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  
 
Những thành tựu đạt được trong 20 năm qua cho thấy, mô hình, mạng lưới, phương thức hoạt động của Ngân hàng CSXH ủy thác qua các tổ chức chính trị- xã hội đã đem lại hiệu quả thiết thực. Các chính sách, thông tin được công khai, minh bạch dưới sự kiểm tra, giám sát của ngân hàng, các tổ chức chính trị- xã hội được ủy thác và của chính người vay. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành công cụ hữu hiệu, là một trong những “trụ cột” trong các chính sách giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Sơn Hà đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.          Ảnh: TL
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Sơn Hà đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: TL
PV: Xin đồng chí cho biết, những nội dung trọng tâm mà Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo để phát huy vai trò của các cấp ủy trong lãnh đạo hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới?
 
Đồng chí BÙI THỊ QUỲNH VÂN: Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện tín dụng CSXH, nhất là vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.
 
Cùng với đó là, tiếp tục chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để tập trung nguồn lực cho Ngân hàng CSXH thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH. Cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
HỒNG HOA 
(thực hiện)
 
 
 
.
.