Tăng cường quản lý nhà nước trong việc theo dõi diễn biến rừng

11:21, 08/09/2022 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Đối với các huyện, thị xã có diện tích rừng tự nhiên giảm theo quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2021 cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý để xử lý hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Giám đốc Sở NN&PTNT chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ưu tiên nguồn lực bố trí cho việc ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Góp sức bảo vệ, phục hồi rừng đầu nguồn.
Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của tổ chức và cá nhân trong xã hội.

 

Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc
Tính đến ngày 31/12/2021, tỷ lệ che phủ rừng (không tính cây trồng phân tán) là 50,72%.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng diện tích đất có rừng toàn tỉnh là gần 261,5 nghìn ha (chưa kể diện tích rừng trồng chưa thành rừng là hơn 72 nghìn ha). Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là gần 106,8 nghìn ha, diện tích rừng trồng là hơn 154,7 nghìn ha. Tỷ lệ che phủ rừng (không tính cây trồng phân tán) là 50,72%; nếu tính cả cây trồng phân tán thì tỷ lệ che phủ rừng 51,75%, tăng 0,48% so với năm 2020.

Quyết định nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan sau khi công bố hiện trạng rừng như sau: Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tiếp tục theo dõi diễn biến rừng hàng năm, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh phê duyệt vào quý I năm sau; thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định; cung cấp số liệu, bản đồ về hiện trạng tài nguyên rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp cho các sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan để sử dụng vào việc phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT, Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thống nhất giữa kết quả thống kê, kiểm kê đất đai với kết quả theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp; tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng đất quy hoạch lâm nghiệp theo quy định; sử dụng số liệu hiện trạng rừng để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm và cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo đúng quy định.

Tin, ảnh: PV

.
.