Chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới đối với các xã được hình thành sau khi sáp nhập

10:06, 14/06/2020
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về viêc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đối với những huyện, xã mới được hình thành sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 14.
 
Đối với các xã mới được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập từ các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới như xã Nghĩa Thắng (sau khi sáp nhập xã Nghĩa Thọ): UBND huyện Tư Nghĩa chỉ đạo UBND xã khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn, trình UBND huyện thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét xác nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 

Xây dựng kế hoạch, đầu tư nâng cao chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí đã đạt, tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện xây dựng vườn nhà sạch, đẹp, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, để tiến tới xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.
 
Đối với các xã mới được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn với xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: xã Bình Tân Phú (được sáp nhập từ xã Bình Tân với xã Bình Phú), Bình Thanh (được sáp nhập từ xã Bình Thanh Đông với xã Bình Thanh Tây): UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND các xã triển khai thực hiện ngay các nội dung xây dựng nông thôn mới theo các chỉ tiêu, tiêu chí tại Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
 
PV
 

.