Cập nhật lúc: 07:16, 06/05/2017 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi vẫn được ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng nông thôn mới


(Baoquangngai.vn)- Đây là nội dung tại Quyết định 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.
 
Theo Quyết định này thì, đối với các địa phương tự cân đối được ngân sách thì 100% nguồn vốn thực hiện chương trình bố trí từ ngân sách địa phương và nguồn vốn huy động hợp pháp khác trên địa bàn.
 
Riêng tỉnh Quảng Ngãi (là địa phương tự cân đối ngân sách) và các địa phương không tự cân đối được ngân sách sẽ áp dụng việc phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương như sau:
 

 

Nghĩa Lâm là một trong hai xã về đích NTM đầu tiên của Tư Nghĩa.
Nghĩa Lâm là một trong hai xã về đích NTM đầu tiên của Tư Nghĩa.

 

Các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 70% trở lên: Tùy thuộc vào điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách hàng năm, ưu tiên bố trí thêm vốn từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình.

Các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 50% đến dưới 70%: Hằng năm ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu bằng tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình.
 
Các địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương dưới 50% và tỉnh Quảng Ngãi: Hàng năm ngân sách địa phương đối ứng tối thiểu gấp 1,5 lần tổng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình.
 
Cũng theo Quyết định này, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được xác định dựa trên số xã của các địa phương đến năm 2016 với hệ số ưu tiên phân bổ như sau:
 
Các xã dưới 5 tiêu chí: Hệ số 5,0; các xã còn lại: Hệ số 4,0; các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên: Hệ số 1,3. Các xã còn lại, không thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên (bao gồm cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và đạt chuẩn bền vững): Hệ số 1,0.
 
Quyết định có hiệu lực từ 10/6/2017.
 
PV

 

.