Cập nhật lúc: 14:52, 28/05/2016 [GMT+7]
.

Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2020 có 80% người dân, doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư hài lòng về các TTHC của tỉnh. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Nâng mức độ hài lòng của người dân và DN

 Một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là tiếp tục xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là cải cách TTHC. Đồng thời, theo kế hoạch, trọng tâm CCHC của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC có phẩm chất, đạo đức công vụ tốt; cải cách TTHC, cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công và đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ người dân và DN.

Cải cách TTHC nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster (KCN Tịnh Phong) trong ca sản xuất.
Cải cách TTHC nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster (KCN Tịnh Phong) trong ca sản xuất.


Trong đó, chú trọng đến đẩy mạnh cải cách TTHC, đảm bảo giảm thành phần hồ sơ, giảm thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

"...Xây dựng và công khai quy trình xử lý, công việc hành chính để tổ chức, công dân biết, thực hiện và giám sát. Nghiên cứu hình thành trung tâm hoặc viện nghiên cứu về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; trung tâm dịch vụ hành chính công. Thay thế những cán bộ yếu kém năng lực, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội... Chuyển mạnh các hoạt động sự nghiệp có thu sang cơ chế tự chủ về tài chính, từng bước xã hội hóa các hoạt động cung cấp dịch vụ công..."
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhấn mạnh.

UBND tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành; UBND các cấp trong tham mưu, hoạch định chính sách, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế của tỉnh, địa phương, nhằm thu hút đầu tư và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục, thể thức và nội dung trình bày. Thường xuyên rà soát và công bố công khai, đơn giản hóa TTHC; mức độ hài lòng của người dân, DN và nhà đầu tư về TTHC.

Trong giai đoạn này, tỉnh ta sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương; phấn đấu đến năm 2020 có 90% các huyện, thành phố và trên 50% các xã, phường, thị trấn áp dụng mô hình một cửa hiện đại. Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sao cho đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân, DN đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt trên 80%.

7 nhiệm vụ và 5 giải pháp

 Để đạt được mục tiêu đó, cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC; tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC; thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch TTHC; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các ngành, các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công.

 Ngay trong năm 2016 này, tỉnh ta đã xác định phương hướng và chủ đề của năm là: “Đẩy mạnh cải cách TTHC, thu hút đầu tư”. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và xây dựng quy trình giải quyết công việc bảo đảm nhanh, gọn, thuận tiện, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân, DN, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, TTHC liên quan đến chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư của tỉnh...

Bài, ảnh: ĐÌNH NGUYÊN

 

.
.