Cập nhật lúc: 10:36, 02/07/2015 [GMT+7]
.

Quy định mới về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 99/2015/TT-BTC hướng dẫn về việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh thay thế Thông tư số 34/2012/TT-BTC và Thông tư số 167/2013/TT-BTC.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, về hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh phát hành trái phiếu được bảo lãnh, để phù hợp hơn với cơ chế tài chính của chủ thể phát hành, Thông tư số 99/2015/TT-BTC quy định hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh phát hành trái phiếu theo hướng: Đối với doanh nghiệp, có trách nhiệm sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu được bảo lãnh đúng mục đích, có hiệu quả; Đối với ngân hàng chính sách, nguồn vốn phát hành trái phiếu được bảo lãnh hòa đồng vào nguồn vốn hoạt động của ngân hàng.

Hồ sơ đề nghị cấp bảo lãnh của các ngân hàng cung cấp tình hình huy động, sử dụng vốn của các ngân hàng trong 3 năm liên tiếp. Đồng thời, để phù hợp quy chế tài chính các ngân hàng, Thông tư 99/2015/TT-BTC chỉ yêu cầu ngân hàng chính sách cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước của 2 năm trước năm liền kề năm kế hoạch thay cho yêu cầu Báo cáo tài chính của 3 năm trước năm liền kề năm đề nghị phát hành.

Về việc đăng ký, lưu ký, niêm yết, Thông tư 99/2015/TT-BTC cho phép trái phiếu được bảo lãnh bao gồm cả trái phiếu do doanh nghiệp và ngân hàng chính sách phát hành được đăng ký, lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán; được niêm yết, giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán nhằm nâng cao tính thanh khoản của trái phiếu.

Đối với chế độ công bố thông tin, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư theo dõi danh mục đầu tư gồm trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, Thông tư 99/2015/TT-BTC quy định rõ nội dung công bố thông tin, thời hạn công bố thông tin và cách thức công bố thông tin của các chủ thể phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Theo đó, chủ thể phát hành công bố thông tin trước đợt phát hành và định kỳ khi trái phiếu được bảo lãnh còn hiệu lực.

Nôi dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau: Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, công bố thông tin theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải công bố các thông tin về trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh như: thông tin về chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, văn bản chấp thuận bảo lãnh của cơ quan có thẩm quyền, tình hình phát hành trái phiếu được bảo lãnh, tình hình trái phiếu của doanh nghiệp. Thời gian công bố thông tin định kỳ là trước ngày 1/4 hàng năm; công bố thông tin cho chủ sở hữu trái phiếu trên website của Sở giao dịch chứng khoán.

Đối với các ngân hàng chính sách, công bố thông tin về tình hình tài chính và tình hình phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện chương trình tín dụng mục tiêu của Nhà nước. Đồng thời quy định rõ về thời gian và cách thức công bố thông tin theo định kỳ và trước mỗi đợt phát hành.
 

Theo Lan Phương (Chinhphu.vn)

.