,
Cập nhật lúc 13:56, Friday, 03/05/2013

Được vay tối đa 20% vốn từ Quỹ đầu tư


Giới hạn cho vay của Quỹ đối với một dự án không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án.

Theo Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương quy định, Quỹ đầu tư phát triển địa phương được làm đầu mối cho vay hợp vốn hoặc cùng hợp vốn với các quỹ đầu tư phát triển địa phương khác, tổ chức tín dụng và tổ chức khác để cho vay dự án.

Đặc biệt, giới hạn đầu tư trực tiếp vào các dự án tối đa bằng 50% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện. Giới hạn cho vay của Quỹ đối với một dự án không được vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án. Trường hợp Quỹ thực hiện đồng thời đầu tư trực tiếp và cho vay đối với một dự án thì tổng giới hạn đầu tư trực tiếp và cho vay không vượt quá 30% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

Tổng mức dư nợ cho vay đối với khách hàng của Quỹ không được vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ; giới hạn đầu tư góp vốn thành lập các tổ chức kinh tế tối đa bằng 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ tại thời điểm thực hiện.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định mức lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Theo đó, lãi xuất cho vay của Quỹ phát triển địa phương được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, đảm bảo bù đắp chi phí quản lý khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và bảo toàn, phát triển nguồn vốn chủ sở hữu.Theo Nguyễn Quỳnh/VOV online
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2025/201305/duoc-vay-toi-da-20-von-tu-Quy-dau-tu-2234499/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,