Cần bắt tay ngay vào hành động

03:12, 02/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính (CCHC), hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngay từ bây giờ, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương phải bắt tay vào hành động. Trên cơ sở nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình hành động của UBND tỉnh, xây dựng chương trình đẩy mạnh CCHC phù hợp với địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện hiệu quả.
[links()]
 
Tỉnh ủy khóa XX đã ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh CCHC; nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương xây dựng chương trình hành động CCHC ở ngành, cấp mình. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khiến chỉ số CCHC ở tỉnh ta trong những năm qua đạt thấp, đều đã được phân tích, chỉ rõ. Quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới cũng đã được Tỉnh ủy xác định cụ thể.
 
Cán bộ xã Sơn Dung (Sơn Tây) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: B.Sơn
Cán bộ xã Sơn Dung (Sơn Tây) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: B.Sơn
Mới đây, UBND tỉnh ban hành Chương trình xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, được UBND tỉnh xác định đó là đẩy mạnh CCHC; nâng cao thứ hạng chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Danh mục các nhiệm vụ, kế hoạch chủ yếu cũng đã được UBND tỉnh giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với mốc thời gian cụ thể.
 
Điều này cho thấy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thể hiện quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC của tỉnh. Tổ chức, doanh nghiệp và người dân cũng đang chờ đợi ở sự đổi mới trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Sự chờ đợi ở đây là những việc làm cụ thể, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực. Đó là sự chờ đợi và kỳ vọng ở chính quyền kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân gắn liền với sự thay đổi cơ chế quản lý sang cơ chế phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Cải cách hành chính gắn với nhân tố con người, lấy nhân tố con người làm trung tâm để thực hiện, phải xuất phát từ thực tiễn để cải tiến công việc, thái độ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.
 
 Cải cách hành chính ở đây không phải là nói suông, mà là hành động và phải hành động quyết liệt. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác CCHC. Những địa phương, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt sẽ có hình thức biểu dương kịp thời. Ngược lại, xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, có hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác CCHC của tỉnh.
 
Chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy là phấn đấu chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công xếp thứ hạng tăng bình quân mỗi năm từ 5 - 8 bậc; đến năm 2025, xếp thứ hạng từ 25 - 30/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Phấn đấu chỉ số cạnh tranh năng lực cấp tỉnh năm 2021, xếp thứ hạng từ 20-30/63; đến năm 2025, xếp thứ hạng từ 10-20/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để thực hiện mục tiêu đề ra trong công tác CCHC, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và mỗi cán bộ, công chức đoàn kết cần thống nhất và quyết tâm hành động. Ngay từ bây giờ, các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các địa phương phải bắt tay ngay vào hành động để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.
 
 PHƯƠNG LÝ