Ngành tư pháp Quảng Ngãi: Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

08:21, 14/04/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với quyết tâm chính trị cao, tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm
 
Năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, song với tinh thần chủ động, sáng tạo, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác hằng năm của UBND tỉnh. Cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả công chức, viên chức và người lao động, trong năm qua, toàn ngành tư pháp Quảng Ngãi đạt được thành tích xuất sắc trên tất cả lĩnh vực công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt. 
Cán bộ, công chức Sở Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc tại đơn vị.
Cán bộ, công chức Sở Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc tại đơn vị.
Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Phùng Văn Vũ cho biết: Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi cao. Đồng thời, Sở đã thực hiện tốt công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, qua đó đã kịp thời đề xuất, kiến nghị các địa phương, đơn vị thực hiện việc xử lý, tham mưu xử lý để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới để thay thế.
 
Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao trình độ dân trí pháp lý, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành và lĩnh vực trọng tâm về công tác tư pháp được thực hiện tốt.
 
Sở Tư pháp đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các văn bản điện tử, chữ ký số, các phần mềm chuyên ngành để giải quyết nhanh chóng công việc, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Đặc biệt, Sở đã triển khai phần mềm iOffice trong hoạt động quản lý, điều hành của Sở, hơn 95% văn bản được ký số và phát hành trên môi trường mạng. Đến nay, tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trong tỉnh đều sử dụng Hệ thống Thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp; thực hiện liên thông với Bộ Công an để cấp mã số định danh và liên thông với Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sau khi đăng ký khai sinh. Trong năm 2020, Sở Tư pháp đã cấp trên 6.400 phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn luôn đạt 98%. 
 
Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và nuôi con nuôi, Sở Tư pháp đã tăng cường công tác kiểm tra tại cấp huyện và cấp xã để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nếu có. Công tác trợ giúp pháp lý được chú trọng. Năm 2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (trực thuộc Sở Tư pháp) đã thực hiện trợ giúp pháp lý hơn 400 vụ việc liên quan đến các lĩnh vực hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình… cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí.
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua
 
Từ kết quả đạt được, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Ông Phùng Văn Vũ cho biết: Để tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện nhiệm vụ ngay từ năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đầu năm 2021 Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Ngành tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”. Phong trào thi đua được triển khai với nội dung trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, có các tiêu chí cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng tư pháp cấp huyện, công chứng tư pháp - hộ tịch cấp xã.
 
Theo đó, Sở Tư pháp đã xây dựng chương trình công tác năm 2021 với nhiệm vụ cụ thể, nêu rõ mốc thời gian hoàn thành và đơn vị có trách nhiệm thực hiện. Sở đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác tư pháp. Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, chú trọng khâu tổ chức thực hiện. 
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm gắn kết giữa xây dựng với thực thi pháp luật, kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong công tác văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật...
Đơn vị dẫn đầu ngành tư pháp cả nước
 
Theo Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Phùng Văn Vũ, trong những năm qua, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2020, Sở Tư pháp Quảng Ngãi là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành tư pháp cả nước, được Bộ Tư pháp đánh giá cao về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và được xếp hạng A.
Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ
 
 
 
 
 
.
.