Cập nhật lúc: 16:04, 07/04/2018 [GMT+7]
.

Đo lường sự hài lòng của người dân


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch điều tra xã hội học phục vụ việc xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2017; đồng thời chỉ đạo khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Trưởng Phòng Cải cách hành chính (Sở Nội vụ) Võ Hữu Tích cho biết: Việc triển khai kế hoạch điều tra xã hội học (XHH) nhằm xác định chỉ số CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên đia bàn tỉnh là để thu thập những thông tin, đánh giá khách quan, toàn diện về công tác CCHC phục vụ việc xác định chỉ số CCHC trong nội bộ tỉnh năm 2017.

Cán bộ Bộ phận một cửa huyện Bình Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.               ảnh: BS
Cán bộ Bộ phận một cửa huyện Bình Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. ảnh: BS


Theo kế hoạch, đơn vị chức năng sẽ tiến hành điều tra để xác định chỉ số CCHC ở 20 sở, ban, ngành và 14 huyện, thành phố. Đối tượng điều tra XHH gồm: Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBND cấp huyện, lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Ở cấp huyện gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực HĐND cấp huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; người dân (cá nhân) có giao dịch TTHC; doanh nghiệp trên địa bàn. Nội dung điều tra đối với cấp sở là Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá về công tác CCHC của sở, ban, ngành. 

Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện đánh giá công tác CCHC của các sở, ban, ngành.  Còn đối với cấp huyện, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đánh giá công tác CCHC của UBND huyện, thành phố. Người dân, doanh nghiệp đánh giá công tác CCHC của UBND huyện, thành phố.

Ông Võ Hữu Tích cho biết thêm, việc thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân là nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua đó nắm bắt được tình hình, mong muốn của người dân, tổ chức để các cơ quan hành chính nhà nước đưa ra giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ, nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức.

Đối tượng đo lường sự hài lòng của người dân là cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức. Phạm vi đo lường sự hài lòng là người dân, tổ chức đã thực hiện và nhận kết quả giải quyết của các dịch vụ hành chính công đối với các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã.

Các yếu tố của phiếu khảo sát gồm đánh giá việc tiếp cận dịch vụ hành chính công, thủ tục hành chính, công chức trực tiếp giải quyết công việc, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị...  Phiếu khảo sát được phát đến tận các xã, phường, thị trấn. Các địa phương sử dụng kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng làm tiêu chí đánh giá tác động trong chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị mình.

Việc UBND tỉnh triển khai điều tra XHH để đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần đổi mới công tác CCHC là hết sức cần thiết.

Bá Sơn


 

.
.