Cập nhật lúc: 17:47, 28/06/2016 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức là một trong những nội dung quan trọng gắn với việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. UBND tỉnh đã chỉ đạo phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CB, CCVC về những mục tiêu, quan điểm, nội dung và các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TIN LIÊN QUAN

 UBND tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh; quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh... và đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể là, công tác thi tuyển, thi nâng ngạch công chức được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, công khai, minh bạch, chất lượng. Bố trí việc làm đối với thí sinh trúng tuyển gắn với vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị đăng ký tuyển dụng. Các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng đều xác định vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh giải quyết hồ sơ cho người dân.
Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh giải quyết hồ sơ cho người dân.


 Những năm qua, tỉnh ta luôn chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đi đôi với việc chuẩn hóa các tiêu chuẩn chức danh CB, CCVC lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí việc làm. Ngoài các tiêu chuẩn chung của cán bộ nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13.10.2011 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 cũng xác định: Từ năm 2011 chỉ đề bạt những CB, CC đã đạt chuẩn đào tạo; CB, CC sinh năm 1965 về sau phải tốt nghiệp đại học chính quy, trường hợp tốt nghiệp đại học không chính quy thì phải có năng lực thực tiễn vượt trội, có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền kề, được đơn vị tín nhiệm, có thể xem xét bổ nhiệm lần đầu. Đối với CB, CC lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, thực hiện theo Quy định số 459-QĐ/TU ngày 24.8.1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo.

 Đối với các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16.6.2015 của UBND tỉnh. Ngoài ra, xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CCVC theo tiêu chuẩn chức danh là nhiệm vụ quan trọng nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 2952-QĐ/TU ngày 30.5.2013 về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 để các sở, ngành, địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã triển khai thực hiện việc thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo cấp sở, cấp phòng và thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý. Bước đầu thực hiện sự đổi mới trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho chủ trương các ứng viên được giới thiệu bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương xây dựng Chương trình hành động nếu được đảm nhiệm chức vụ và báo cáo trước Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm.

Sau phần trình bày Chương trình hành động, các ứng viên được Hội nghị đặt những câu hỏi phản biện và những tình huống người lãnh đạo phải xử lý, tập trung vào những nội dung công việc trọng tâm, nhạy cảm của ngành, của cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ của các ứng viên là phải trả lời những câu hỏi phản biện... Kết quả là tỉnh đã thực hiện thí điểm bổ nhiệm đối với một số chức danh: Giám đốc Sở Y tế, Phó Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công thương... Sự đổi mới này được các cấp lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị đánh giá cao, kết hợp giữa cách làm cũ và có sự đổi mới.
 

Bài, ảnh: NG.TRIỀU

 

.
.