Cập nhật lúc: 21:43, 26/10/2014 [GMT+7]
.

Chỉ đạo về việc xét, đề nghị công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo việc xét, đề nghị công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu cấp tỉnh (sáng kiến) hàng năm để làm cơ sở công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc cơ quan, đơn vị nào thì do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó tổ chức xét duyệt,

Việc xét duyệt phải đảm bảo theo tỷ lệ quy định; có chất lượng, đúng thực chất, mang tính ứng dụng, áp dụng cao trong thực tiễn và theo đúng quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng.
 
Nội dung sáng kiến phải được đăng tải trên Cổng Thông tin của tỉnh hoặc Cổng Thông tin thành phần của cơ quan, đơn vị và có hình thức khác để phổ biến rộng rãi đến tập thể, cá nhân nghiên cứu học tập, áp dụng trước và sau khi xét duyệt, trình UBND tỉnh, đồng gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định và trình Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh công nhận theo đúng quy định.
 
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh đối với nội dung, chất lượng, kết quả xét duyệt sáng kiến của các cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị mình khi đề nghị Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh công nhận.
 
Trên cơ sở đề nghị công nhận sáng kiến của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) tổng hợp, thẩm định theo đúng quy định. Trường hợp thống nhất hoàn toàn với cơ quan, đơn vị trình đề nghị công nhận sáng kiến thì tham mưu UBND tỉnh xem xét, lấy phiếu bầu của các thành viên Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp không thống nhất thì tổng hợp cụ thể, có ý kiến chính thức để tham mưu, trình UBND tỉnh họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh xem xét, quyết định.

 

PV

.