,
Cập nhật lúc 13:37, Thursday, 01/12/2011

Hội thảo về tổng kết thi hành hiến pháp 1992: Nhiều đóng góp sửa đổi Hiến pháp


(QNg)- Sáng 29/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội thảo về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992. Tại hội thảo, có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trong thời gian tới.

Nghiên cứu sửa đổi khái niệm "sở hữu toàn dân",  "quyền con người"

Trong ý kiến trình bày tại hội thảo, ông Lê Tấn Hùng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu: Hiến pháp 1992 quy định sở hữu tập thể là nền tảng của nền kinh tế, nhưng qua thực tế thực hiện Hiến pháp đã cho thấy sở hữu tập thể ở tỉnh ta ngày càng giảm dần về quy mô và cơ cấu trong nền kinh tế (năm 2010 chỉ chiếm 0,36% tổng sản phẩm trong tỉnh). Do đó, đề nghị khi sửa đổi chỉ ghi: "Sở hữu toàn dân là nền tảng của nền kinh tế". Liên quan đến quy định này, bà Đồng Thị Hữu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng: Khái niệm "sở hữu toàn dân" được quy định trong Hiếp pháp 1992 là khái niệm chính trị, rất khó triển khai và khó xác định ai là người có chủ quyền thực sự. Vì thế, khái niệm này cần được nghiên cứu, thay đổi thành khái niệm "sở hữu quốc gia", "sở hữu Nhà nước", "sở hữu của các cấp chính quyền địa phương".
 
 Quang cảnh buổi Hội thảo và tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.
Quang cảnh buổi Hội thảo và tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Về quy định "quyền con người", bà Đồng Thị Hữu ý kiến: Đối chiếu với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam và Công ước quốc tế, thì quyền con người được quy định trong Hiến pháp 1992 chưa đầy đủ, rõ ràng. Việc quy định quyền con người, quyền công dân song song trong Hiến pháp 1992 khó phân biệt đâu là quyền con người, đâu là quyền công dân.
 
Điều 51 Hiến pháp 1992 quy định: "Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân" cũng chưa thực sự chính xác và không phải mọi trường hợp quyền lao động cũng đều đi kèm với nghĩa vụ lao động. Về quy định "công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận chung của cả nước, của địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân" (Điều 53) là khá chung chung, không rõ ràng, khó thực thi.

Quy định rõ về mô hình tổ chức chính quyền địa phương

Sở Tư pháp tỉnh cho rằng, mô hình tổ chức chính quyền địa phương của nước ta hiện nay vẫn chưa được xác định rõ tổ chức theo nguyên tắc nào trong mối quan hệ giữa chính quyền Trung ương với chính quyền địa phương; giữa các cấp chính quyền địa phương với nhau; giữa HĐND, UBND cùng cấp với cơ quan cấp trên vẫn chưa được giải quyết về mặt lý luận và thực tiễn. Điều 6 Hiến pháp 1992 quy định HĐND và UBND các cấp đều "tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ". Thế nhưng các văn bản pháp luật khác lại chỉ thể hiện rõ tính tập trung về Trung ương, về cấp trên. Trong khi đó, Trung ương và cấp trên không thể nắm, chưa thể quản hết mọi việc của địa phương. Còn địa phương và cấp dưới cũng không có được quyền tự chủ, phát huy sáng tạo, năng động trong việc giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nên mới xảy ra hiện tượng có địa phương "xé rào".

Cơ cấu HĐND 3 cấp không có mối quan hệ chặt chẽ như hệ thống dọc hoàn chỉnh, nên việc chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kỹ năng hoạt động của HĐND; cách thức quy định tổ chức phiên họp, kỳ họp chưa khoa học, chưa phù hợp với thực tế nên khi quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của UBND chưa thể hiện được ý chí của các cơ quan chuyên môn cũng như chưa thể hiện được tính tập trung dân chủ theo quy định tại Điều 6 của Hiến pháp 1992.

Hướng đến tính ổn định, lâu dài

Đó là ý kiến tham luận của hầu hết những sở, ngành tham dự Hội thảo về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992. Trong phần tham luận của mình, Công an Quảng Ngãi cho rằng: Việc sửa đổi Hiến pháp lần này phải mang tính ổn định, lâu dài; phải kế thừa và phát huy những thành tựu, ưu việt, tiến bộ của Hiến pháp 1992; tiếp tục khẳng định bản chất, mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước đã được xác định trong cương lĩnh chính trị của Đảng năm 2011 và Hiến pháp 1992.

Ông Phạm Bá Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong phần tham luận cũng nêu quan điểm: "Cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập. Việc sửa đổi lần này cần phải tính đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; kiên định các mục tiêu phát triển kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng".

Tại hội thảo, bà Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ giúp việc giúp HĐND, UBND tỉnh tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 kết luận: Trải qua quá trình hình thành và phát triển ở nước ta, từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời cho đến nay đã có 4 bản Hiến pháp được ban hành, gồm Hiến pháp 1946, 1954, 1980, 1992.
 
Trong đó Hiến pháp 1992 là Hiến pháp xây dựng Nhà nước XHCN Việt Nam đổi mới và được sửa đổi năm 2001 với nội dung xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Trước những thời cơ và vận hội mới của đất nước, của dân tộc cho thấy Hiến pháp 1992 đã bộc lộ những bất cập nhất định. Những bất cập đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi, tạo cơ sở nền tảng cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời kỳ mới. Những kiến nghị tại hội thảo lần này, sẽ được tỉnh chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trong thời gian tới.

 Bài, ảnh: THANH NHỊ
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201112/Hoi-thao-ve-tong-ket-thi-hanh-hien-phap-1992-Nhieu-dong-gop-sua-doi-Hien-phap-2114477/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Doosan Vina đứng đầu danh sách CSR Award
(QNĐT)- Doosan Vina vừa được Bộ Kế hoạch & Đầu tư Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc trao trao giải CSR Award. CSR Award là giải thưởng ghi nhận trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và cá nhân người Hàn Quốc đang đầu tư, làm việc tại Việt Nam.
,
,
,