Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Thứ Sáu, 17:01, 13/08/2010 [GMT+7]
.

Ngày 12/8, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã ký quyết định ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ tháng 8/2010 đến tháng 8/2011.
 
Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành liên quan thực hiện. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Theo kế hoạch hành động quốc gia, tháng 10/2010, Bộ Công an xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện những yêu cầu trong Điều 251 Bộ luật hình sự về chống rửa tiền. Bộ Tài chính xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, trò chơi, giải trí có thưởng.

Tháng 12/2010, Bộ Tư pháp trình cấp có thẩm quyền về việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Ngân hàng nhà nước rà soát những hạn chế về quy định liên quan đến khách hàng có rủi ro cao và các yêu cầu của chủ sở hữu hưởng lợi, công việc này hoàn thành vào tháng cuối năm 2010. Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tuyên truyền về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Tháng 8/2011, Bộ Tư pháp rà soát và kiến nghị sửa đổi (nếu cần thiết) Bộ luật hình sự để tuân thủ Điều 2 Công ước quốc tế về chống tài trợ khủng bố và khuyến nghị đặc biệt I của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Bộ Tư pháp cũng được Thủ tướng giao nhiệm vụ tiếp tục xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.
Theo VGPNEWS
.