Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương

10:12, 18/12/2022
.
Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban (trong đó có một số Phó Trưởng Ban kiêm nhiệm).
 
Cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm:
 
Các vụ, đơn vị trực thuộc:
 
1- Vụ Lý luận chính trị.
 
2- Vụ Tuyên truyền.
 
3- Vụ Báo chí - Xuất bản.
 
4- Vụ Văn hóa - Văn nghệ.
 
5- Vụ Khoa học và Công nghệ.
 
6- Vụ Giáo dục.
 
7- Vụ Xã hội.
 
8- Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế.
 
9- Vụ Tổng hợp.
 
10- Cơ quan thường trực khu vực miền Nam.
 
11- Cơ quan thường trực khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 
12- Vụ Tổ chức - Cán bộ.
 
13- Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.
 
14- Văn phòng.
 
15- Viện Dư luận xã hội.
 
16- Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.
 
17- Tạp chí Tuyên giáo.
 
18- Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Các đơn vị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý:
 
- Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương.
 
- Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật).
 
- Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương (có Trang Thông tin đối ngoại điện tử).
 
So với quy định cũ tại Quyết định 144-QĐ/TW ngày 08/8/2018 thì Quyết định 88-QĐ/TW đã thay Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan thường trực tại thành phố Đà Nẵng bằng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam và Cơ quan thường trực khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
 
Ngoài ra, bổ sung thêm Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương vào cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Bộ Chính trị quyết định biên chế của Ban Tuyên giáo Trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Tuyên giáo Trung ương được sử dụng chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, chế độ cộng tác viên phục vụ cho công tác của Ban.
 
Theo Chinhphu.vn
 

.