Quy định về những điều đảng viên không được làm:

Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng

16:07, 02/05/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/10/2021 (Quy định 37). Quy định này nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
 
Thế nhưng, sau khi Quy định 37 được ban hành đã có những ý kiến, bài viết xuyên tạc về quy định này. Các luận điệu xuyên tạc cho rằng, Quy định 37 là sự “trói buộc” đảng viên, gây mất dân chủ trong Đảng, đảng viên không được tự ứng cử, nhận đề cử là mất quyền công dân... Do vậy, đảng viên cần hết sức tỉnh táo trước những khích bác, luận điệu xuyên tạc trên những kênh thông tin không chính thống.
 
Trước hết, phải khẳng định rằng việc vào Đảng là sự tự nguyện của quần chúng và không một ai bị bắt buộc. Ngoài việc đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định, trước khi vào Đảng, người được giới thiệu, để kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó có những nội dung rất quan trọng để hiểu về Đảng. Do đó, khi đã chấp nhận tự nguyện vào Đảng, thì ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật, thì đảng viên phải chấp hành các quy định của Đảng.
 
Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 21/4, GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương cho rằng, các đảng viên cần ý thức rằng, thực hiện Quy định 37 là cần thiết, có lợi cho mình, chứ không xem đó là một sự cưỡng ép, trói buộc mình. Bởi Quy định 37 chính là hành lang để bảo vệ đảng viên.
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, cán bộ, đảng viên không phải là thần thánh. Họ là con người, ai cũng có hai mặt tốt - xấu, thiện - ác thường xuyên đấu tranh với nhau. Trong điều kiện môi trường tốt, nếu cán bộ, đảng viên nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện thì mặt tốt, mặt thiện sẽ nổi lên, đẩy lùi mặt ác, mặt xấu và ngược lại. Vì vậy, thực hiện nghiêm Quy định 37 là để mỗi đảng viên tự rèn luyện và tu dưỡng tốt hơn, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng.
 
Một điều lưu ý nữa là, về những điều đảng viên không được làm không phải là quy định mới của Đảng, mà Quy định 37 đã là quy định thứ năm về vấn đề này. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), ngày 12/5/1999, Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Quy định số 55-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Tiếp đó, Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX) khẳng định sự đúng đắn, cần thiết của quy định và bổ sung, sửa đổi. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị (khóa IX) đã ban hành Quy định số 19 thay thế Quy định số 55. Ngày 7/12/2007, Bộ Chính trị (khóa X) tiếp tục ban hành Quy định số 115-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đến ngày 1/11/2011, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và mới nhất là Quy định 37.
 
Quy định 37 là sự kế thừa và phát triển các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm của các nhiệm kỳ trước. Đó là, trung ương kế thừa cơ bản nội dung còn phù hợp, đồng thời cập nhật chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong các nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về trách nhiệm nêu gương và chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan. Cùng với đó là những vấn đề mới từ thực tiễn, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng.  
 
Thực tế cho thấy, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm đã góp phần rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm cũng không hề làm mất tính dân chủ trong Đảng. Bởi tại Điều 9 Điều lệ Đảng hiện hành ghi rõ: “Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số”.
 
Như vậy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quy định 19 điều đảng viên không được làm nhằm tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt những điều đảng viên không được làm sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giúp cho đảng viên không rơi vào sa ngã, biến chất, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 
 
HOÀNG HÀ
 
.
.