Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022

21:00, 04/05/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022. Mục đích nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. 
 
 
Đồng thời, động viên, khuyến khích ngày càng nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự giải, tạo động lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 vào cuộc sống...
 
Kế hoạch nêu rõ, các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng của tỉnh, với những trọng tâm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.
 
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới. Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Tập trung phản ánh đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.
 
Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 26/1/2022 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW...
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chỉ đạo hưởng ứng, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, các phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp, sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng để tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VII- năm 2022. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022.
 
P.LÝ
 
.
.