Triển khai chuyên đề học Bác năm 2022

18:29, 20/04/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, trong quý II/2022, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở sẽ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề học Bác năm 2022 của tỉnh. Nội dung chuyên đề năm nay là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.
 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2021.                Ảnh: TL
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2021. Ảnh: TL
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ. Người coi đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Người chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. 
 
Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 để triển khai trong toàn tỉnh với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, nêu gương về tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất, năng lực công tác, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII; Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
 
Chuyên đề học Bác năm 2022 sẽ tập trung vào 3 nội dung chính, đó là các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên, về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên và về vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên. Đây là nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, của dân tộc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định. 
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề học Bác năm 2022. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của cá nhân; kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên năm 2022. 
 
Chuyên đề học Bác năm 2022 có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Đây còn là chuyên đề thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cụ thể hóa thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 và Hướng dẫn 16 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
 
Để luôn xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân, làm mực thước để dân tin, dân mến, dân noi theo, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nỗ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự soi, tự sửa; trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ... Qua đó, tạo niềm tin đối với quần chúng, quy tụ được quần chúng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề học Bác năm 2022 là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, phát huy cao nhất ý chí tự lực, khát vọng phát triển, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục vụ quê hương, Tổ quốc và nhân dân.
 
THANH THUẬN
Sở GD&ĐT triển khai Chuyên đề học Bác năm 2022
 
Sở GD&ĐT đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề học Bác năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, kết nối với 117 điểm cầu ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.  Các đại biểu được học tập, quán triệt nội dung chuyên đề:“Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.
 
TR.PHONG

 

 
 
 
 
.
.