Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

09:04, 18/04/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sinh thời, Lênin đã từng nói: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”.  Vì thế, phải kiên quyết và chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.
 
[links(right)]
 
Trong suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đạt được thành tựu rực rỡ đó phải kể đến bao công sức, mồ hôi, máu xương và trí tuệ, bản lĩnh của con người Việt Nam tạo dựng nên.
 
Nhưng tiếc rằng, trong vườn hoa tươi đẹp của chúng ta vẫn còn nhiều con sâu đang ngày đêm gặm nhấm, làm bào mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong đó, phải kể đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là đảng viên giữ chức vụ cấp cao. Nếu không kịp thời sửa chữa, Đảng sẽ đánh mất vai trò lãnh đạo; đồng thời không còn là đại biểu trung thành cho lợi ích của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Như lời của Lênin đã từng chỉ ra: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta”. Vì thế, cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được Đảng ta đặt lên hàng đầu, đây là sự sống còn của Đảng, của chế độ.
 
Nguyên nhân của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta hiện nay có cả khách quan và chủ quan. Trong đó, có âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là  sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra bên trong theo chiều hướng suy giảm, suy thoái, tiêu cực và biến đổi về bản chất của nội bộ tổ chức cơ sở đảng, của cá nhân cán bộ, đảng viên. Vì vậy, cần ngăn ngừa, triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân làm nảy sinh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phải xác định rằng mỗi cán bộ, đảng viên vừa là chủ thể đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời cũng là đối tượng của phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nếu không kịp thời ngăn chặn, khắc phục có thể dẫn đến làm biến chất cán bộ, đảng viên, dần dần xa rời mục tiêu lý tưởng của người cộng sản chân chính". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cơ quan, đơn vị cần phải tập trung nâng cao khả năng tự bảo vệ, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa “bảo vệ” và “đấu tranh”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, không để vì một lý do nào đó rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu lý tưởng, đi ngược lại con đường cách mạng của Đảng, của dân tộc.
 
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra trong một quá trình và thường biểu hiện qua những dấu hiệu cụ thể như: Ban đầu, họ là những cán bộ, đảng viên được đánh giá là mạnh dạn trong đấu tranh phê phán, dám phản biện, dám nghi ngờ, dám chỉ ra những điều chưa hợp lý trong nền tảng tư tưởng, cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước. Nhưng khi chưa được giải đáp thỏa đáng, họ tự nghiên cứu, tự giải thích và tự cho mình là đúng. Những “thư ngỏ”, “tâm thư”, “kiến nghị”... được họ xây dựng và phát tán ra cộng đồng thông qua mạng xã hội, hoặc cấu kết với các tổ chức truyền thông ở nước ngoài để tham gia phỏng vấn bày tỏ quan điểm của mình. Dần dần, họ tập hợp lại, thành lập những “hội”, “đoàn” độc lập, tuyên bố thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, mà thực chất là hình thành những tổ chức chính trị đối lập với mong muốn thách thức, tranh quyền lãnh đạo với Đảng. Hoặc biểu hiện của nói không đi đôi với làm, thậm chí còn làm ngược lại với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. 
 
Thể hiện thái độ hoang mang, dao động hoặc đồng tình ủng hộ các quan điểm và việc làm sai trái. Gắn với các yêu sách bất hợp lý, đòi đa nguyên, đa đảng và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; phủ nhận mọi thành tựu mà Đảng và nhân dân ta giành được trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Kích động tư tưởng bất mãn, chống đối trong nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội...
 
Để chủ động kịp thời ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có hiệu quả, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về lập trường, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kịp thời thông tin, tuyên truyền cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức đúng đắn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề được dư luận quan tâm, không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, chống phá. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những sai phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng gắn với giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; cấp ủy, tổ chức đảng phải tiếp đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ tránh chung chung, qua loa, đại khái. 
 
Trong sinh hoạt đảng, cấp ủy cần định hướng đi sâu thảo luận, làm rõ, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh về công tác tư tưởng, làm sao cho thấu tình, đạt lý, để mỗi cán bộ, đảng viên thấy sai mà sửa, thấy tốt mà phát huy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...
 
ĐẠI NGHĨA
 

.