Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ

11:52, 27/02/2022 [GMT+7]
.

(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU để thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ.

TIN LIÊN QUAN

Theo Hướng dẫn số 05-HD/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Quy định 50, Hướng dẫn 16 cho toàn thể cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị, địa phương, vì có nhiều điểm mới. Đồng thời, trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ của các nhiệm kỳ trước, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy những mặt ưu điểm, tích cực và khắc phục những mặt hạn chế, chưa tốt trong công tác quy hoạch cán bộ, nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới trực thuộc triển khai thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh
Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh.  Ảnh: TL

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với công tác tạo nguồn và phát triển cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 được quy định trong Đề án số 08 ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 442 ngày 9/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện một số nội dung Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, khóa XX về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.   

Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch (hoặc Đề án) thông quan tập thể lãnh đạo để tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 -2030, 2026 – 2031 đối với các chức danh cấp ủy, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; lấy quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh chủ chốt của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý không nhất thiết quy hoạch đủ 3 người cho một chức danh nếu nhân sự chưa đảm bảo. Tuy nhiên, phải rà soát, bổ sung để bảo đảm ít nhất 2 người cho một chức danh trước khi thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử…

PV

 
.