Sức mạnh của tinh thần đoàn kết

14:34, 04/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước, năm 2021, Quảng Ngãi gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đó là, chịu sự tác động rất lớn của dịch Covid-19, thiên tai và cả những hạn chế trong nội tại nền kinh tế của tỉnh kéo dài trong nhiều năm qua.
 
Dự lường được điều đó, nên ngay từ đầu năm, Đảng bộ, quân và nhân dân trong tỉnh đã vào cuộc với một quyết tâm chính trị rất cao, nhất quyết không lùi bước trước những khó khăn, bất lợi do thiên tai, dịch bệnh gây ra; càng khó khăn thì càng phải nỗ lực gấp hai, gấp ba lần. Tỉnh ủy bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo Trung ương, Chính phủ để thực hiện công tác điều hành. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Đặc biệt, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Tỉnh ủy đã ban hành 3 kết luận, 5 nghị quyết chuyên đề, nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống.
 
Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh không ngừng đổi mới sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát thực tiễn, đổi mới tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò của MTTQ và các đơn vị thành viên trong việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và phản biện xã hội.
 
UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần vì công việc chung, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân... Nhờ đó, năm 2021, GRDP của tỉnh tăng trên 6% và là một trong những tỉnh tăng trưởng khá của cả nước. Thu ngân sách; hoạt động xuất, nhập khẩu đạt và vượt kế hoạch được giao. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được duy trì... Kết quả đó minh chứng cho những nỗ lực, sáng tạo của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn.
 
Năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Quảng Ngãi, là năm triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX, nhằm góp phần hoàn thành những mục tiêu của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Do đó, Tỉnh ủy đã chọn chủ đề của năm là: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”.
 
Song, để đạt mục tiêu GRDP năm 2022 tăng từ 5 - 6%, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong năm 2021, nhất là khâu tổ chức thực hiện. Phát huy sức mạnh của tinh thần chủ động, đoàn kết, thống nhất, đổi mới sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và đảm bảo quốc phòng - an ninh; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2022; đề cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây cũng là kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi gửi trọn niềm tin đến các cấp ủy, chính quyền trong đầu năm mới.
 
QUẢNG NGÃI
 
.