Phát huy vai trò giám sát, phản biện của thanh niên

02:01, 07/01/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, ban hành các hướng dẫn tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Đoàn, Nhà nước với thanh niên.
 
Phát huy vai trò thanh niên
 
Tỉnh đoàn chú trọng thực hiện giám sát, phản biện xã hội trên tinh thần phát huy vai trò, sức trẻ của thanh niên. Trên cơ sở đó, giám sát, phản biện tập trung vào một số nội dung, chuyên đề như việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên; giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn...
 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW tại huyện Lý Sơn.               Ảnh: T.D
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW tại huyện Lý Sơn. Ảnh: T.D
Năm 2021, Tỉnh đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Cụ thể, việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW tại huyện Lý Sơn đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động các phong trào thanh niên ngày càng nâng cao. Huyện ủy kịp thời ban hành các kế hoạch để chỉ đạo Huyện đoàn triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập, tuyên truyền các chuyên đề hằng năm đến với cán bộ, đoàn viên, thanh niên... Nhờ đó, hằng năm có 100% đoàn viên và 83% thanh niên huyện Lý Sơn được học tập các chuyên đề học tập và làm theo Bác.
 
Thông qua hoạt động giám sát, đoàn thanh niên đã tham mưu, định hướng cho địa phương một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên trong giai đoạn tới; đầu tư các thiết chế văn hóa giải trí cho thanh thiếu nhi; kinh phí hoạt động cho các chi đoàn thôn; đổi mới phương thức tập hợp thanh niên; triển khai nguồn vốn ủy thác... Đồng thời, các huyện, thành đoàn, thị đoàn cũng xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở; phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
 
Điển hình như, Ban Thường vụ Thị đoàn Đức Phổ giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2012 - 2020, tại các phường Phổ Hòa, Phổ Văn. Huyện đoàn Mộ Đức giám sát thực hiện Luật Trẻ em gắn với Quyết định 34 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Huyện đoàn Sơn Tịnh giám sát thực hiện quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và thôn theo Nghị quyết 06/2014 của HĐND tỉnh tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và UBND xã Tịnh Sơn...
 
Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện
 
Qua giám sát, phản biện, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề mà người dân quan tâm; nắm rõ tình hình đoàn viên, thanh niên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên...
 
Tuy nhiên, việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với thanh niên chưa thường xuyên; quá trình giám sát, phản biện liên quan đến các văn bản pháp luật thì rất khó khăn về chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, công tác phản biện chưa thực hiện rõ nét, việc triển khai góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn chậm; chưa tham gia được nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền...
 
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Kế hoạch giám sát phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Thông qua đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch giám sát phản biện các nội dung đang được triển khai rộng rãi trong các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.
 
Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan tiến hành giám sát các đơn vị, địa phương về triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh như việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên, Luật Trẻ em; việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19... Từ đó, làm cơ sở để kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc trong việc triển khai các chính sách dành cho thanh thiếu niên.
 
TRUNG ÂN
 
 

.