Phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng

15:47, 17/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho công tác xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là niềm tin, sức mạnh của nhân dân.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại để lại cho dân tộc ta và nhân loại tiến bộ di sản to lớn và vô cùng quý giá, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong di sản tư tưởng vô giá đó có tư tưởng của Người về xây dựng Đảng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của Đảng. Năm 1927, trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người khẳng định: “Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Đảng Cộng sản Việt Nam, người cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh cập bến bờ vinh quang.
 
Lớp bồi dưỡng kiến thức về tuyên truyền công tác xây dựng Đảng bằng hình thức trực tuyến cho các cơ quan thông tấn báo chí, do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.  Ảnh: BÁ SƠN
Lớp bồi dưỡng kiến thức về tuyên truyền công tác xây dựng Đảng bằng hình thức trực tuyến cho các cơ quan thông tấn báo chí, do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Ảnh: BÁ SƠN
Từ vai trò có tính quyết định thắng lợi cách mạng nước ta, Hồ Chí Minh chú trọng đến công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiêu biểu cho lương tâm, trí tuệ và danh dự của dân tộc. Trong tư tưởng của Người, xây dựng Đảng toàn diện từ xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận, về chính trị, đạo đức đến các vấn đề nguyên tắc trong hoạt động của Đảng và xây dựng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên tận trung với nước, tận hiếu với dân. Một trong những cống hiến lớn của Hồ Chí Minh phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin là những quan điểm xây dựng Đảng đạo đức, văn minh.
 
Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và giáo dục Đảng ta; tư tưởng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh của Người được Đảng ta vận dụng vào đường lối xây dựng Đảng qua các kỳ đại hội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phương hướng xác định: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; coi trọng hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Từ phương hướng, Đại hội xác định 10 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.
 
Xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay thực sự là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân, hoàn thành những trọng trách của mình trước nhân dân và dân tộc. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của đảng viên, mà còn là nhiệm vụ của nhân dân. Trong những năm gần đây, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên càng đem lại niềm tin vào sự thành công trong công tác xây dựng Đảng; khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ thành hiện thực.
 
TRẦN CÔNG LƯỢNG
 
 
 
.
.