Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

15:02, 05/01/2022 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá quyết liệt từ bên ngoài cũng như đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng là việc làm thường xuyên, lâu dài. Cuộc đấu tranh này thành hay bại phụ thuộc rất lớn vào ý thức trách nhiệm và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.
 
Sự bùng nổ thông tin trên Internet, mạng xã hội nổi lên nhiều vấn đề đáng chú ý: Có những thông tin đúng đắn, hợp lý được cộng đồng chia sẻ, cảm thông; có những ý kiến góp ý, phản biện được cơ quan chức năng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời,  thấu tình, đạt lý. Có những thông tin được chia sẻ một cách vội vàng, xuyên tạc, bịa đặt, không đúng bản chất sự việc, hiện tượng. Đáng lo ngại hơn, không ít trường hợp người dùng mạng xã hội chia sẻ những thông tin thất thiệt, thậm chí cắt ghép không đúng bản chất vấn đề đã gây hoang mang cho người dân, gây thất thiệt cho không ít tổ chức, cá nhân.
 
Bên cạnh đó, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng phương tiện truyền thông và mạng Internet, đặc biệt là mạng xã hội như biến tin cũ thành tin mới, tin thật, tin giả lẫn lộn, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc lịch sử... Mục đích của chúng nhằm gieo rắc hoài nghi khiến không chỉ quần chúng nhân dân mà cả những cán bộ, đảng viên hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.
 
Cán bộ Huyện đoàn Mộ Đức đăng tải nội dung tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang fanpage “Tuổi trẻ Mộ Đức”.               ẢNH: Thanh Thuận
Cán bộ Huyện đoàn Mộ Đức đăng tải nội dung tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang fanpage “Tuổi trẻ Mộ Đức”. ẢNH: Thanh Thuận
Sâu xa hơn, chúng muốn đi tới đích cuối cùng là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, thay đổi chế độ chính trị, hướng lái nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Trong khi đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Đây là những kẽ hở cho các thế lực thù địch có cơ hội xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
 
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là sự tự thay đổi theo hướng tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một loại kẻ thù giấu mặt, một thứ “giặc nội xâm” rất khó nhận diện và vô cùng nguy hiểm. Đảng ta đã cảnh báo: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. 
 
Thời gian qua, có không ít cán bộ, đảng viên lợi dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết và đưa ra những nhận xét, bình luận thể hiện quan điểm cá nhân của mình trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không đúng theo quy định Điều lệ Đảng... Đây chính là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
Ở Quảng Ngãi, trong 3 năm qua, các cấp ủy đảng đã thường xuyên quán triệt đến cán bộ, đảng viên Nghị quyết 35-NQ TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng thời, quán triệt và chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Phần lớn cán bộ, đảng viên nâng cao trách nhiệm cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin trên Interent, mạng xã hội; không chia sẻ tin, bài, bình luận trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không tham gia, chia sẻ bình luận những bài viết, hình ảnh, những thông tin không chính thống có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, sai trái, vu cáo, bịa đặt làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gây chia rẽ nội bộ và đe dọa an ninh quốc gia. 
 
Nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện vai trò tiên phong, xung kích trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội; mạnh dạn sử dụng Facebook, mạng xã hội chia sẻ những bài báo hay, những thông tin tích cực, chuyền cho nhau những thông điệp hay, những gương người tốt việc tốt... góp phần xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, tích cực, với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Một số cán bộ, đảng viên đã tham viết tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc. Chính tinh thần trách nhiệm đó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần mang lại thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, qua đó cũng thể hiện tình cảm với Đảng, với đất nước, nhân dân và với chính mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để tiếp tục phát huy tinh thần này, mỗi cán bộ, đảng viên cần kiên quyết nói không với các thông tin sai trái, xấu độc; tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kịp thời phát hiện, báo với các cơ quan chức năng những thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch để chủ động trong công tác phòng, chống, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, giữ vững mặt trận tư tưởng trong giai đoạn cách  mạng mới.
 
Đại Nghĩa
 
 
 
.
.