Quy định về những điều đảng viên không được làm:

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng

08:35, 12/11/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm. Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân kỳ vọng quy định mới này sẽ góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.
 
Nhiều điểm mới
 
Quy định 37 kế thừa, bổ sung, phát triển Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm và Quy định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng và Hiến pháp năm 2013...
 
Cán bộ xã Phổ An (TX.Đức Phổ) tìm hiểu vụ tranh chấp đất đai để hòa giải. Ảnh chụp trước ngày 26/6/2021.                            Ảnh: THANH THUẬN
Cán bộ xã Phổ An (TX.Đức Phổ) tìm hiểu vụ tranh chấp đất đai để hòa giải. Ảnh chụp trước ngày 26/6/2021. Ảnh: THANH THUẬN
Điểm chung của Quy định 37 và Quy định 47 là giữ nguyên 19 điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên, Quy định 37 có nhiều điểm bổ sung như "phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh"; "không thực hiện trách nhiệm nêu gương"; "chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi"; "tư duy nhiệm kỳ", "đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh"; "độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng"; "sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp"; "nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài"; "can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm"...
 
Đảng viên Huỳnh Văn Ba, ở tổ 1, phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) cho biết, việc bổ sung, ban hành 19 điều đảng viên không được làm là điều kiện để các cấp ủy, tổ chức đảng huy động sức mạnh nhân dân tham gia giám sát các hoạt động của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh...
 
Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
 
Hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đặt ra ở mức độ cao. Nhất là sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"”. Điều này thể hiện quyết tâm của toàn Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.  
 
Trung ương yêu cầu phải đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ. Ban Chấp hành Trung ương quyết định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Sự ra đời của Quy định 37 đúng lúc, kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Quy định 37 cùng với Kết luận 21 và các văn bản quan trọng khác của Đảng đã góp phần đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
 
Theo đảng viên Đỗ Minh Cảnh, ở tổ 4, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), Quy định 37 được coi là "kim chỉ nam" để đảng viên hoạt động đúng hướng; là tiếng chuông thức tỉnh, cảnh báo, là "lá chắn", giúp đảng viên tránh sai lầm, khuyết điểm trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống đời thường. Sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên làm mất thanh danh, uy tín, sức chiến đấu của Đảng và là cơ hội để kẻ xấu, bọn phản động và các thế lực thù địch lợi dụng nói xấu Đảng và chế độ...
 
Để thực hiện hiệu quả Quy định 37, vấn đề đặt ra là từng đảng viên cần phải nêu cao ý thức tự giác trong việc quán triệt Quy định 37; tự suy ngẫm, tự soi, tự sửa để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, chấp hành nghiêm quy định của Đảng. Cùng với đó là phát huy vai trò của chi bộ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và dựa vào nhân dân để quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những sai phạm của đảng viên.
 
THANH THUẬN
 
 
 
.
.