Đảng mạnh chỉ khi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong sạch

11:26, 09/09/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đó cũng là nội dung trao đổi giữa phóng viên Báo Quảng Ngãi với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy, Tỉnh ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) bị thiệt hại do nước biển xâm thực vào cuối năm 2020.          Ảnh: Thanh Thuận
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) bị thiệt hại do nước biển xâm thực vào cuối năm 2020. Ảnh: Thanh Thuận
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 10/11/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm triển khai thực hiện, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang. Tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều tổ chức cơ sở đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy; công tác kết nạp và quản lý đảng viên được quan tâm, thực hiện chặt chẽ hơn.
 
PV: Thưa đồng chí, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên còn những mặt nào hạn chế?
 
Đồng chí ĐẶNG NGỌC HUY: Qua thực tiễn cho thấy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn yếu; chưa phát hiện kịp thời và lãnh đạo giải quyết những vụ, việc phức tạp ngay từ cơ sở. Tỷ lệ đảng viên/dân số đạt thấp (4,41%), phân bổ không đều; số lượng đảng viên là công nhân, người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn ít. Một số địa phương, đơn vị chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên. Chi bộ thôn, tổ dân phố, chi bộ quân sự xã ở một số nơi chưa có cấp ủy; một số trưởng thôn, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy thăm một gia đình nông dân ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa).  Ảnh: TL
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy thăm một gia đình nông dân ở xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa). Ảnh: TL

 

Công tác phát triển đảng viên ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, đơn vị kinh tế tư nhân, người theo tôn giáo còn khó khăn. Một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi còn buông lỏng.
Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là do một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc, toàn diện vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng cũng như yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
 
PV: Vậy đâu là nhiệm vụ trọng tâm của công tác này trong thời gian đến, thưa đồng chí?
 
Đồng chí ĐẶNG NGỌC HUY: Thứ nhất là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và kiểm tra, giám sát đảng viên. Trọng tâm là:
 
- Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị... 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Quyết định công tác cán bộ tại huyện Minh Long.     Ảnh TL
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy trao Quyết định công tác cán bộ tại huyện Minh Long. Ảnh TL

Bám sát cơ sở để nắm tình hình

Thực hiện tốt phương châm “Cấp ủy viên cấp tỉnh nắm bắt tình hình đến tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cấp huyện nắm bắt tình hình đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm bắt tình hình đến hộ gia đình”; phân công cấp ủy viên cấp tỉnh và cấp huyện phụ trách, bám sát cơ sở, tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ.

- Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở với phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”... Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân...

Thứ hai là, sắp xếp lại chi bộ, tổ chức cơ sở đảng phù hợp, đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở. Xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn.

Triển khai thí điểm mô hình “Dân tin - Đảng cử”

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất trong thời gian đến sẽ triển khai thí điểm mô hình "Dân tin - Đảng cử" ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn theo hướng các chi bộ lựa chọn những đảng viên chính thức có uy tín cao giới thiệu hiệp thương, ứng cử chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để nhân dân bầu chọn trước. Sau khi nhân sự trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cấp ủy chi bộ giới thiệu để đại hội chi bộ bầu vào cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố.

Khuyến khích thực hiện rộng rãi mô hình bí thư cấp ủy kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc bí thư cấp ủy kiêm trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố. Thực hiện nghiêm túc mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã hoặc bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Thứ ba là, phấn đấu đến năm 2025, kết nạp bình quân trên 2.000 đảng viên/năm, đến năm 2030 đạt mức bình quân chung của cả nước về số đảng viên/dân số. Các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng ngang mức bình quân chung cả nước; nâng cao tỷ lệ đảng viên là người theo tôn giáo; chấm dứt tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố không phải là đảng viên; 100% bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.
 
Quan tâm kết nạp vào Đảng đối với những quần chúng ưu tú trong các lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân ở thôn, tổ dân phố, lực lượng trí thức, doanh nhân, người theo tôn giáo và công nhân, lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...
 
PV: Vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo như thế nào để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trên?
 
Đồng chí ĐẶNG NGỌC HUY: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 30/8/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện chỉ thị này phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và kiểm điểm thực hiện hằng năm. 
Nhiều cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở tham gia rất nhiều việc, nhưng thu nhập chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao.
Nhiều cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở tham gia rất nhiều việc, nhưng thu nhập chưa tương xứng với khối lượng công việc được giao.
Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo việc nghiên cứu, xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành quy định mới về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ngân sách của tỉnh (thay thế Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh). 

Ban hành quy định về chính sách, chế độ để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người làm việc bán chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nói chung và nhất là chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nói riêng. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị này và các văn bản liên quan đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

 
Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, nhất là ở xã, phường, thị trấn và địa bàn thôn, tổ dân phố; kế hoạch phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Thành lập Tổ tham mưu chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm mô hình "Dân tin - Đảng cử" ở 3 huyện: Ba Tơ, Tư Nghĩa và Bình Sơn vào năm 2022; giao chỉ tiêu xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chỉ thị này.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Đ.N
(thực hiện)
 
 
.
.