Ba Tơ: Khắc phục tồn tại trong cải cách hành chính

09:40, 14/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện Ba Tơ xếp vị trí 11/13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Để cải thiện vị trí, huyện Ba Tơ đã đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Qua phân tích bảng chỉ số CCHC năm 2020, UBND huyện Ba Tơ đã chỉ ra những hạn chế như: Có cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tham mưu một số nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu, có nhiệm vụ không đạt theo kế hoạch đề ra; chưa ban hành kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2020 hoặc có ban hành, nhưng không đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.  
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ giải quyết thủ tục BHYT cho bệnh nhân.     Ảnh: A.NGUYỆT
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ giải quyết thủ tục BHYT cho bệnh nhân. Ảnh: A.NGUYỆT
Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ thông tin báo cáo định kỳ. Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC chưa đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng tham mưu soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đạt chưa cao. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã về lĩnh vực cải cách thể chế chưa đúng quy định...
 
Bên cạnh đó, việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế một cửa liên thông còn nhiều tồn tại, hạn chế như có xã thực hiện việc rà soát, cập nhật các TTHC còn chậm so với quy định. Việc niêm yết công khai TTHC có nơi thực hiện chưa đúng quy định. Việc giải quyết hồ sơ TTHC vẫn còn tình trạng quá hạn. Bộ phận một cửa, nhất là cấp xã hoạt động chưa đạt yêu cầu về CCHC, nhất là cải cách TTHC. Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã còn hạn chế...
 
Mặc dù huyện Ba Tơ đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cũng như trong cải cách chế độ công vụ, công chức, song việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số xã chưa nghiêm. Vẫn còn xã có công chức bị xử lý kỷ luật do vi phạm Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 
 
Ngoài ra, chưa có sự đầu tư, nghiên cứu để chỉ đạo tổ chức hình thức tuyên truyền phù hợp. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác CCHC. Chế độ thông tin báo cáo của một số đơn vị và UBND một số xã còn chậm, chưa kịp thời, chất lượng chưa đảm bảo, còn mang tính hình thức. Việc triển khai ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính hiệu quả chưa cao. Điều kiện về cơ sở vật chất ở một số xã chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác CCHC. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 20 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 31 ở một số cơ quan và UBND xã chưa nghiêm.
 
Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Lữ Đình Tích cho biết: Để khắc phục những tồn tại nêu trên, năm 2021, huyện Ba Tơ đưa việc CCHC là nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Do đó, ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền huyện đưa nhiệm vụ CCHC vào tiêu chí thi đua của từng cơ quan, đơn vị. Việc triển khai kế hoạch về công tác CCHC cũng được cụ thể hơn so với những năm trước đây, đảm bảo việc thực hiện ở địa phương. Huyện sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020 đã được chỉ ra.
 
"Bên cạnh đó, huyện Ba Tơ sẽ tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng CNTT; đào tạo, tập huấn cho đội ngũ công chức giải quyết TTHC tiếp cận với CNTT, ứng dụng CNTT vào CCHC. Trong năm 2021, huyện Ba Tơ cũng rà soát, đánh giá lại các thủ tục hiện hành; công khai hóa TTHC; nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức...", ông Tích nhấn mạnh.
 
SÔNG THƯƠNG
 
 
.
.