Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Để xứng đáng với niềm tin của nhân dân

16:36, 19/04/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân" không chỉ là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, mà còn là quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Đảng bộ tỉnh. Đây được xem là việc làm xuyên suốt trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Triển khai đồng bộ các giải pháp 
 
Xác định công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh phải gắn chặt với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ tỉnh quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc đối thoại với nhân dân xã Tịnh Long.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Cao Phúc đối thoại với nhân dân xã Tịnh Long.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình nhấn mạnh: Đây là nhiệm kỳ mà công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, với các nhiệm vụ và giải pháp đề ra một cách đồng bộ và toàn diện nhất. Theo Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao 16 đầu công việc, riêng phát triển nguồn nhân lực có đến 5 đầu công việc. Một trong những điểm mới của nhiệm kỳ này là đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức, vì đây chính là tiền đề hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng vững mạnh, ngày càng văn hóa, văn minh. 
 
Trước mắt, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và xây dựng đoàn kết nội bộ... tạo sự lan tỏa tích cực trong hệ thống chính trị và nhân dân; đồng thời khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo và ý tưởng đột phá cho sự phát triển của tỉnh.
 
Ngoài ra, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức và cán bộ, Tỉnh ủy xác định sẽ tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII); kịp thời sơ kết, tổng kết và nghiên cứu nhân rộng các mô hình thí điểm về sáp nhập tổ chức, nhất thể hóa chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt, nhất là ở cấp xã, cấp huyện, gắn với ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với các quy định của trung ương và yêu cầu thực tế tại địa phương. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, coi trọng khâu đánh giá cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tạo môi trường thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo và cống hiến có hiệu quả.
 
Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo 
 
Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; vai trò, trách nhiệm giáo dục, quản lý, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên. Coi trọng phát triển đảng viên bảo đảm cả số lượng và chất lượng; sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính, kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với đột xuất theo chuyên đề và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích thành sai phạm lớn... 
 
Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm xây dựng Đảng với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở quán triệt sâu, kỹ và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, xây dựng các nghị quyết, kế hoạch để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
 
Đặc biệt, các cấp ủy đảng trong tỉnh luôn xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đây cũng là tiền đề quan trọng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân" trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.