Phát huy truyền thống anh hùng, đưa Sơn Tịnh phát triển nhanh, bền vững

15:34, 28/07/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, huyện Sơn Tịnh cũng chịu nhiều tác động bất lợi, nên việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra gặp nhiều khó khăn... Dù vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.
Chú trọng đổi mới xây dựng Đảng
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đạt được nhiều kết quả. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng đã đề ra; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư phát triển; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao và vượt chỉ tiêu đề ra. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều thành tựu, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt, các tiềm lực của khu vực phòng thủ được tăng cường. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trương Thị Mỹ Trang thăm, động viên, tặng quà cho hộ nghèo ở xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh) nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý.
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Trương Thị Mỹ Trang thăm, động viên, tặng quà cho hộ nghèo ở xã Tịnh Bình (Sơn Tịnh) nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý.
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị luôn được chú trọng và đổi mới. Coi trọng nhiệm vụ xây dựng đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.
 
Các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ban hành các kế hoạch để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, trong đó, xác định rõ những nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Công tác tổ chức cán bộ được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Đến nay, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của huyện có cơ cấu hợp lý và hoạt động ổn định, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 8% trở lên. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thường xuyên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 384 đảng viên (chỉ tiêu hằng năm kết nạp 60 - 70 đảng viên).
“Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sơn Tịnh phấn đấu bình quân hằng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 60 - 70 đảng viên. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) đạt 9.963,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,55%. Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế: Nông - lâm - thủy sản 12,8%; công nghiệp - xây dựng 70,46%; thương mại - dịch vụ 16,75%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 - 59 triệu đồng/người/năm. Đầu tư xây dựng từ 5 - 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và từ 40 - 50 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu...”.
 
Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh TRƯƠNG THỊ MỸ TRANG
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được coi trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 8 tổ chức đảng, 12 đảng viên; giám sát 9 tổ chức đảng, 11 đảng viên; đồng thời, giao cho các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy kiểm tra 20 tổ chức đảng, 20 đảng viên; giám sát 14 tổ chức đảng, 12 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 tổ chức đảng, 15 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 8 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra tài chính đảng đối với 10 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng, 7 đảng viên...
 
Qua kiểm tra, giám sát, đã kỷ luật 2 tổ chức cơ sở đảng và 73 đảng viên; trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật 2 đảng viên (2 Huyện ủy viên); Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật 8 đảng viên; Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật 2 tổ chức cơ sở đảng (khiển trách) và 11 đảng viên (khiển trách 4, cảnh cáo 2, cách chức 3, khai trừ 2); Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kỷ luật 6 đảng viên (khiển trách 3, cảnh cáo 3); cấp ủy và chi bộ cơ sở kỷ luật 46 đảng viên. Qua đó, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, giúp cấp ủy, tổ chức đảng khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm; góp phần phòng và ngăn chặn cá nhân, tổ chức vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
 
Tuy nhiên, việc triển khai, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội ở một số chi, đảng bộ có lúc thực hiện chưa kịp thời. Hình thức, nội dung sinh hoạt ở một số chi, đảng bộ chưa phong phú, chất lượng chưa cao...
 
Những hạn chế, yếu kém có nguyên nhân khách quan là tình hình thời tiết và dịch bệnh diễn biến bất thường; kết cấu hạ tầng của huyện chưa hoàn thiện. Nguyên nhân chủ quan là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy trên một số lĩnh vực chưa được tập trung và chưa kiên quyết, dứt điểm; việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện còn hạn chế; chưa phát huy hết vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; kỷ luật, kỷ cương có lúc chưa nghiêm; chưa thực hiện tốt tự phê bình, phê bình; năng lực, phẩm chất, đạo đức của một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế nhất định.
 
Tạo thế và lực trong giai đoạn mới
 
Trong giai đoạn mới, Huyện ủy sẽ tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân... 
Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh. ẢNH: T.Nhị
Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Sơn Tịnh. ẢNH: T.Nhị
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự báo sẽ có nhiều khó khăn và thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Sơn Tịnh phải có quyết tâm chính trị cao thì mới hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã tạo ra thế và lực mới, với nhiều cơ hội mới, mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển của địa phương.
 
Theo đó, phát triển kinh tế - xã hội của huyện một cách đồng bộ và bền vững, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để khai thác lợi thế phát triển của từng khu vực trên địa bàn huyện...
 
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản đúng quy định, tăng cường công tác bảo vệ môi trường; ổn định an ninh chính trị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 
Huyện ủy sẽ chú trọng chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó, vướng mắc nảy sinh trong thực tế, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất mong muốn và lợi ích chính đáng của người dân. Kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy.
 
Thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực. Chú trọng công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ, quan tâm cán bộ trẻ, nữ và cán bộ có trình độ cao. Quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ thực tế và việc thực hiện quy hoạch phải đảm bảo cơ cấu độ tuổi. Chú trọng sử dụng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ trẻ, có triển vọng trong công tác.
 
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề đặt ra tại tổ chức, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; quy định những điều đảng viên không được làm; quy chế giám sát trong Đảng; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
THANH HẢI
 
 
 
 
 
.
.