Trà Bồng: Đẩy mạnh công tác dân vận

14:57, 12/06/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, công tác dân vận ở huyện Trà Bồng chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận ở cơ sở.

TIN LIÊN QUAN

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng Lê Kim Trinh cho biết: Các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình dân vận phát triển đa dạng, rộng khắp.

 Nhờ tập trung tuyên truyền, vận động, nhân dân đã giao đất để thực hiện dự án thủy điện Kà Tinh 2, xã Trà Thủy (Trà Bồng).
Nhờ tập trung tuyên truyền, vận động, nhân dân đã giao đất để thực hiện dự án thủy điện Kà Tinh 2, xã Trà Thủy (Trà Bồng).

Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được đổi mới và bước đầu tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Vai trò của mặt trận và các đoàn thể được phát huy, tổ chức được nhiều phong trào thiết thực như: Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Các địa phương thường xuyên củng cố, kiện toàn khối dân vận xã, thị trấn, tổ dân vận thôn, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cùng cấp. Qua đó phát huy vai trò hoạt động của tổ dân vận thôn, tổ dân phố trong vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của người có uy tín.

Hiện toàn huyện Trà Bồng có 96 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những người có uy tín đã làm tốt công tác nắm tình hình trong nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền có hướng xử lý những vấn đề bức xúc ở cơ sở; đồng thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân.

Theo ông Lê Kim Trinh, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, nhận thức của  cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn về công tác dân vận được nâng lên.

Các cơ quan hành chính nhà nước chuyển phương thức hoạt động từ quản lý sang phục vụ nhân dân. Các mô hình, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”... được triển khai thực hiện đã góp phần giải quyết công việc nhanh chóng, hạn chế phát sinh tiêu cực, tạo sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp. Huyện Trà Bồng đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình “dân vận khéo”. Thông qua công tác dân vận đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

"Huyện luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhằm thúc đẩy sự phát triển của địa phương; thực hiện công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn có sự chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn được nâng cao", ông Lê Kim Trinh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: BÁ SƠN


 

.
.