Mặt trận Tổ quốc tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

16:31, 25/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, qua đó ngày càng khẳng định vị thế, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Tăng cường giám sát, phản biện xã hội

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động thực hiện các hình thức giám sát trên nhiều lĩnh vực, nhất là thực hiện giám sát các chủ trương lớn về kinh tế - xã hội, về những vấn đề bức xúc ở địa phương như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...

Hội nghị tiếp xúc cử tri là một trong những hình thức để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ảnh: BÁ SƠN
Hội nghị tiếp xúc cử tri là một trong những hình thức để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ảnh: BÁ SƠN

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ trì tổ chức các đoàn giám sát 8 nội dung; phối hợp giám sát 8 nội dung với UBND tỉnh, các sở, ngành; tiến hành khảo sát 13 nội dung theo đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tổ chức 125 đoàn giám sát 74 nội dung; cấp xã giám sát 168 nội dung; các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát 24 nội dung.

Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số hạn chế, yếu kém, đóng góp những giải pháp hữu hiệu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân; góp phần nâng cao công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Lắng nghe dân nói  

Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội chủ động triển khai với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp, góp ý qua hòm thư, tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội nghị, tiếp xúc cử tri... Trong đó, đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện của Đảng, các dự thảo luật và một số văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân; các dự thảo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ đảng ủy, HĐND và UBND trước khi kết thúc năm công tác; góp ý tổ chức đảng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; góp ý cho cán bộ, đảng viên về phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

Các ý kiến đóng góp được các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc tiếp thu. Đặc biệt, việc tham gia góp ý khi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giúp các cấp ủy xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm. Cụ thể như huyện Lý Sơn thông qua công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã xem xét xử lý kỷ luật đối với 39 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm về đạo đức, lối sống; về lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trung bình hằng năm đã tổng hợp trên 150 ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh; đồng thời đã tổ chức giám sát để xem xét, đánh giá việc giải quyết, trả lời của chính quyền và các cơ quan chức năng đối với từng ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề nghị tiếp tục xử lý đối với những nội dung chưa được giải quyết, trả lời thỏa đáng.

Những việc làm và kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ các cấp trong thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

THANH THUẬN

 

.
.